Kohti yhteiskehittelyä

Havaintoja opettajan roolista älyvaateprojektissa

Kirjoittajat

Avainsanat:

keksintöpedagogiikka, e-tekstiilit, vaatesuunnittelu, älyvaate

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan peruskoulussa toteutettua keksintöprojektia, jonka aikana oppilasryhmä suunnitteli ja toteutti älyvaatteen. Tutkimus on osa laajempaa tutkimushanketta, jossa koulua kehitetään keksivänä ja innovatiivisena yhteisönä. Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten oppilasryhmän älyvaatteen suunnittelu- ja valmistusprosessi eteni ja mikä rooli opettajilla oli prosessin aikana. Tutkimusaineisto sisältää yhdeksän opetuskerran videoinnit. Videoaineistoon tehdyn makroanalyysin perusteella kartoitettiin kaikki ne opetustilanteet, joissa ilmeni vuorovaikutusta opettajan ja oppilaiden välillä. Teoriaohjaavaan analyysiin pohjautuen erotellaan ja tulkitaan vuoro-vaikutuksen erilaisia muotoja. Tutkimustuloksissa korostuu opettajan rooli sekä vaatteen yhteiskehittelyssä että oppilaiden toiminnan ohjaamisessa. Yhteiskehittelyn toteutuminen edellyttää riittäviä aika- ja taitoresursseja sekä motivaatiota ratkaista haastavia suunnitteluongelmia.

 

Towards co-creation: Observations of the teacher's role in the smart clothing project

Abstract

In this article we examined an invention project in a comprehensive school where a group of pupils designed and manufactured a set of smart clothing. The study is a part of a wider research project in which the school is being developed as an inventive and innovative community. In this study we analysed how the design and manufacturing processes of the smart clothing proceeded and what roles the teachers had during the process. The research data comprised video recordings of nine project sessions. All the teaching episodes containing interactions between the teacher and the pupils were surveyed as part of the macro level analysis. Based on the theory-driven analysis, the different forms of the interaction were identified and interpreted. In the results, the nature of the teacher's role emerged in both the co-creation of the smart clothing and in directing the pupils' actions. Successful co-creation requires enough time, skill, and motivation to solve challenging design problems. 

Keywords: discovery learning, e-textiles, apparel design, smart clothing

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-12-31

Viittaaminen

Lahti, H., & Davies, S. (2021). Kohti yhteiskehittelyä: Havaintoja opettajan roolista älyvaateprojektissa. Ainedidaktiikka, 5(2), 51–67. https://doi.org/10.23988/ad.90760