Dokumentation i slöjdpraktiker

Redskap för att fånga slöjdprocessen och synliggöra lärandet

Kirjoittajat

  • Mia Porko-Hudd Åbo Akademi
  • Barbro Sjöberg Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi

Avainsanat:

multilitteracitet, reflektion, utvärdering, portfolio, dagbok, blogg, mikroblogg

Abstrakti

De gällande läroplansgrundernas betoning på multilitteracitet inom den grundläggande utbildningen framträder i slöjdämnet genom ökat fokus på dokumentation av den multimodala verksamheten. Detta föranleder ett nytänkande och en utveckling av den dokumentationstradition som historiskt funnits inom ämnet. Via en diskussion om multilitteracitet, samt dokumentation och reflektion på ett allmänt plan, styrs föreliggande studie in på en deskriptiv diskussion kring dokumentationssätt som används inom olika utbildningsnivåer och inom arbetslivet, samt hur dessa kan anpassas till undervisning i slöjd i grundläggande utbildning. Studien är upplagd som en traditionell litteraturöversikt. De dokumentationssätt som beskrivs och definieras är både analoga och digitala bestående av portfolio, skissbok, dagbok, blogg och mikroblogg. Den deskriptiva diskussionen visar på de presenterade dokumentationssättens särdrag och funktioner under lärandeprocessens olika faser.

 

Documentation in craft practices - tools for capturing the craft process and making learning visible

Abstract

The emphasis of the current curriculum is laid on multiliteracy in the basic education and appears in the subject of craft through increased focus on documentation of multimodal activities. This leads to a new way of thinking and a development of the documentation tradition that historically has existed within the subject. Through a discussion of multiliteracy, as well as documentation and reflection on a general level, the present study is guided into a descriptive discussion of documentation methods used in different levels of education and in working life, and how these can be adapted to teaching craft in basic education. The study is structured as a traditional literature review. The documentation methods that are described and defined are both analog and digital, consisting of portfolio, sketchbook, diary, blog and microblog. The descriptive discussion shows the characteristics and functions of the presented documentation methods during the different phases of the learning process.

Keywords: multiliteracy, reflection, evaluation, portfolio, diary, blog, microblogging

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-12-31

Viittaaminen

Porko-Hudd, M., & Sjöberg, B. (2021). Dokumentation i slöjdpraktiker : Redskap för att fånga slöjdprocessen och synliggöra lärandet. Ainedidaktiikka, 5(2), 68–87. https://doi.org/10.23988/ad.90778