Lukion historian opettajien käsityksiä esseen arviointiin vaikuttavista piirteistä

Kirjoittajat

  • Hilkka Paldanius Humanistinen tiedekunta, Turun yliopisto https://orcid.org/0000-0002-3026-8257
  • Sari Sulkunen Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
  • Minna-Riitta Luukka Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
  • Johanna Saario Monikielisen akateemisen viestinnän keskus, Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

arviointi, tiedonalan tekstitaidot, historia, essee, systeemis-funktionaalinen kieliteoria

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan lukion historian opettajien käsityksiä aineistopohjaisen esseen arvioinnista ja siihen vaikuttavista piirteistä tiedonalan tekstitaitojen näkökulmasta. Aineisto koostuu opettajien ryhmähaastatteluista ja lukiolaisten kirjoittamista aineistopohjaisista esseistä. Haastattelut analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla ja esseiden kielellisiä piirteitä systeemis-funktionaalisen kieliteorian avulla. Analyysissä keskityttiin opettajien arvostamiin esseen piirteisiin ja niiden kielellisiin toteumiin. Opettajien arvostamissa piirteissä korostuivat erityisesti sisältötiedon hallinta sekä tehtävänannon noudattaminen. Aineiston käyttöön ja opiskelijan omaan pohdintaan liittyviä odotuksia opettajilla oli vähemmän. Esseiden kielellinen analyysi osoitti, että historian oppiaineen kielen ja sisältötiedon hallinta kietoutuvat toisiinsa: käsitteiden käyttö, informaatiorakenteen sujuvuus ja analysoiva kirjoittajaääni vahvistavat vaikutelmaa sisältötiedon hallinnasta.

 

History teachers’ beliefs about assessment of essays

Abstract

This article focuses on history teachers’ beliefs about the textual features relevant for assessing essays in general upper secondary school. The data comprise group discussions about essays that were analyzed with content analysis and the essays analyzed with systemic-functional theory. The focus was on linguistic realization of the features teachers valued. The results showed that history teachers particularly valued presenting historical knowledge and answering the task. They had fewer expectations about the use of the source material and students’ own argumentation. The linguistic analysis of the essays showed that language of history and historical knowledge intertwine: e.g. smooth information flow and analytical authorial voice demonstrate mastery.

Keywords: assessment, disciplinary literacy, history, essay, systemic-functional theory

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-11-17

Viittaaminen

Paldanius, H., Sulkunen, S., Luukka, M.-R., & Saario, J. (2021). Lukion historian opettajien käsityksiä esseen arviointiin vaikuttavista piirteistä. Ainedidaktiikka, 5(1), 3–22. https://doi.org/10.23988/ad.98334