Materiaaliosaamisen ydintä etsimässä: Opettajien käsityksiä alakoulun käsityönopetuksen materiaaliosaamisen ydinaineksesta

Kirjoittajat

  • Tarja Kröger Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
  • Virpi Turunen Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

käsityö, materiaalit, materiaaliosaaminen, ydinaines

Abstrakti

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tuodaan esille yleisellä tasolla materiaaliosaamisen tärkeys käsityössä, muttei eritellä materiaaliosaamisen sisältöjä tarkasti, joten opettajille jää tilaa itse määritellä ja tarkentaa, mitä sisältöjä he pitävät keskeisinä, ydinaineksena. Tässä tutkimuksessa selvitetään opettajien käsityksiä alakoulun käsityönopetuksen materiaaliosaamisen ydinaineksesta. Aineisto koostuu käsityönopetuksen parissa työskennelleille tehdystä verkkokyselystä. Kyselyyn haluttiin vastaajiksi käsityötä opettavia tai opettaneita, jotka ovat kiinnostuneita alakoulun materiaaliosaamisen sisällöistä. Kyselyyn saivat vastata siis muutkin opettajat kuin vain alakoulussa käsityötä opettavat. Vastaajista 56 % oli tekstiilityön työtapoja opettavia, 22 % teknisen työn työtapoja opettavia ja 13 % opetti molempia. Tärkeimmiksi ydinsisällöiksi nousivat materiaalien käsityöllinen työstäminen, materiaalien tunnistaminen ja nimeäminen sekä materiaalien ominaisuuksiin tutustuminen ja tutkiminen. Avoimissa vastauksissa tuli esille ajanpuute käsitellä materiaaliasioita sekä oppilaiden halu mieluummin tehdä kuin tarkastella teoreettisia materiaaliasioita. Lopuksi pohditaan materiaalilähtöisen käsityön pedagogiikan mahdollisuuksia materiaaliosaamisen kehittämiseksi.

 

In Search of Core of Material Competence: Teachers’ Perceptions of the Core Material Competence in Primary School Crafts

Abstract

This article delves into the core of material competence in primary school craft education. The Basic Education Curriculum 2014 states that one of the goals of craft education in grades 3–6 is to “guide the student to identify concepts and to know many different materials and work on them appropriately”. The text of the curriculum leaves room for teachers to define and specify what they consider important. This study examines teachers’ perceptions of the core material competence in primary school crafts. The data consists of an online survey of those who work or have worked in craft education. Thus, other teachers than those who actually teach crafts in primary school were also allowed to answer the survey. 56 % of the respondents taught textile work methods, 22 % taught technical work methods and 13 % taught both. The results reveal that the most important core contents were crafting of materials, identification and naming of materials, and familiarization and research into the properties of materials. The answers to open-ended questions reveal a lack of time to deal with material issues and the students' desire to do crafts rather than deal with theoretical material issues. Finally, the possibilities of material-driven craft pedagogy for the development of material competence are considered.

Keywords: crafts, materials, material competence, core content

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-11-17

Viittaaminen

Kröger, T., & Turunen, V. (2021). Materiaaliosaamisen ydintä etsimässä: Opettajien käsityksiä alakoulun käsityönopetuksen materiaaliosaamisen ydinaineksesta . Ainedidaktiikka, 5(1), 85–103. https://doi.org/10.23988/ad.99219