Menetelmät Erik Ahlmanin filosofiassa

Kirjoittajat

  • Tiia-Mari Hovila
  • Katariina Lipsanen

Abstrakti

Filosofian tutkimusartikkeleissa harvoin eksplikoidaan tutkimuksessa käytettyä metodia, ja jos eksplikoidaan, esitys on usein hyvin suppea. Nykytutkimuksessa kysymykset menetelmien tunnistamisen keinoista ovat jääneet vähälle huomiolle. Kuitenkin on selvää, että jokaisesta filosofisesta tutkimuksesta löytyy tekemisen tapa, metodi. Tämän tutkimuksen lähestymistapa on metafilosofinen, ja sen tavoitteena on tutkia yhtäältä filosofisia metodeja ja toisaalta kuinka niitä voidaan tunnistaa filosofisista teksteistä. Tapausesimerkkinä tutkitaan suomalaisen filosofin, Erik Ahlmanin, tekstejä ja niissä esiintyviä metafilosofisia huomautuksia. Tutkimus osoitti Ahlmanin ajattelusta löytyvän tiettyjä filosofista työtä ohjaavia perusperiaatteita: filosofin kahtalainen asenne, filosofian ero suhteessa tieteeseen sekä intuitiivisen tiedon ja järkeilyn vuorottelu filosofiassa. Lisäksi tutkimus osoitti tarpeen kehittää metafilosofista menetelmien tutkimusta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-12-11

Viittaaminen

Hovila, T.-M., & Lipsanen, K. (2022). Menetelmät Erik Ahlmanin filosofiassa. Ajatus, 78, 123–147. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/125146