The Ethics of Storytelling: narratiivinen hermeneutiikka ja kertomusten eettinen potentiaali

Kirjoittajat

  • Hanna Meretoja Turun yliopisto

Avainsanat:

kertomus, etiikka, hermeneutiikka, kertomusfilosofia, kirjallisuusfilosofia, Julia Franck, Günter Grass, Jonathan Littell, David Grossman, dialogi, yhteiskuntakritiikki

Abstrakti

Artikkelissani esittelen kirjaani The Ethics of Storytelling (2018), joka tutkii, mitä kertomukset tekevät meille eettisestä näkökulmasta: miten kertomukset muovaavat meitä moraalitoimijoina ja minkälaista eettistä potentiaalia kirjallisuudella voisi olla? Kirjassani argumentoin usein mustavalkoista hyöty- ja vaarapuhetta vastaan, ettei kertomusmuoto itsessään ole hyvä tai paha, vaan ratkaisevaa on, miten kertomuksia tulkitaan ja käytetään. Kehittelemäni käsiteellinen viitekehys auttaa hahmottamaan kertomusten eettisesti monisyistä roolia elämässämme – huomioiden sen, miten kertomukset saavat merkityksensä vasta käyttökonteksteissaan, osana kulloistakin maailmallista tilannetta, jossa ne toimivat.

Esittelen kirjani narratiivisen hermeneutiikan ydinajatuksia sekä heuristisen mallin, joka auttaa analysoimaan ja arvioimaan kertomusten eettistä potentiaalia ja vaaroja kysymällä, 1) laajentavatko vai supistavako kertomukset mahdollisen tajuamme, 2) kehittävätkö vai hämärtävätkö ne itseymmärrystämme, 3) edistävätkö vai haittaavatko ne toisten kokemusten ymmärtämistä niiden ainutkertaisuudessa, 4) osallistuvatko ne osallistavien vai poissulkevien intersubjektiivisten kerronnallisten tilojen rakentamiseen, 5) kehittävätkö vai heikentävätkö ne näkökulmatietoisuuttamme ja 6) toimivatko ne eettisen tutkimisen vai dogmatismin muotoina. Dikotomioiden sijaan on kyse käsitteellisestä viitekehyksestä kertomusten eettisten ulottuvuuksien differentioidulle tutkimiselle.

Lopuksi esittelen, miten tuon kirjassani hermeneuttisen narratiivisen etiikan vuoropuheluun 1900-luvun historiallisia traumoja käsittelevän kirjallisuuden kanssa (Franck, Grass, Littell, Grossman). Painotan kirjaani läpäisevää dialogisuuden eetosta, narratiivisen hermeneutiikan yhteiskuntakriittistä potentiaalia sekä pyrkimystä tarjota analyyttisiä välineitä kertomusten eettisen, eksistentiaalisen ja poliittisen merkityksen filosofisesti moniulotteiselle ja historiallis-kulttuurisesti sensitiiviselle analysoimiselle.

Osasto
Kirjasymposiot

Julkaistu

2018-12-12

Viittaaminen

Meretoja, H. (2018). The Ethics of Storytelling: narratiivinen hermeneutiikka ja kertomusten eettinen potentiaali. Ajatus, 75(1), 315–330. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/77513