Metafilosofisia teemoja

Lectio praecursoria 3.5.2019

Kirjoittajat

  • Henri Pettersson Turun yliopisto

Avainsanat:

metafilosofia, filosofiakäsitykset, intuitiot, ajatuskokeet, naturalismi, antinaturalismi

Abstrakti

Väitökseni kuuluu metafilosofian lajityyppiin, sillä siinä tarkastellaan filosofointiin liittyviä aiheita käyttäen apuna filosofian omia näkökulmia. Työn tarkempi sisältö jakautuu neljään päälukuun, joilla on omat tavoitteensa.

Ensimmäisessä pääluvussa tutkitaan filosofian moniäänisen identiteetin ilmenemismuotoja. Filosofiassa esiintyvää rikkonaisuutta voidaan selventää filosofiakäsitysten ajatuksen avulla, millä tarkoitetaan sellaisia filosofoinnin aiheisiin, menetelmiin ja tavoitteisiin kantaa ottavia kokonaiskuvia, jotka näin tehdessään ehdottavat omat filosofisesti rakentuneet vastauksensa siihen, mistä filosofiassa on kyse. Filosofiakäsitykset tulee kuitenkin erottaa muista filosofian hajanaiseen profiiliin vaikuttavista ilmiöistä, kuten koulukunnista ja virtauksista.

Toinen pääluku esittelee metafilosofisen pohdinnan näkökulmaa, tavoitteita ja historiaa sekä puolustaa sen tarpeellisuutta. Vaikka metafilosofialla on ilmiönä pitkä historia filosofiassa, on se vasta hiljattain eriytynyt omaksi filosofian osa-alueekseen. Niinpä filosofit käyttävät tätä nimeä eri tavoin, eikä metafilosofisen reflektion lähtökohdista ole aiemmin tarjottu montaa systemaattista kokonaisesitystä.

Kolmas pääluku esittelee metafilosofisena tapaustutkimuksena niin kutsutun naturalismi-kysymyksen, joka koskee sitä, miten filosofian työnkuva, reviiri ja arvovalta ymmärretään suhteessa luonnontieteisiin. Naturalistien ja antinaturalistien kyseisestä aiheesta käymissä metafilosofisissa keskusteluissa esiintyy kuitenkin paljon väärinkäsityksiä ja ennakkoluuloja, joita pyrin omalla tarkastelullani oikomaan. Pääluvun kuluessa arvioidaan myös naturalismi-kysymyksen painoarvoa filosofian lähitulevaisuuden kannalta.

Neljäs pääluku tarkastelee niin kutsutun nojatuolifilosofian tutkimusmenetelmiä, joista naturalistit ja rationalistit ovat eri linjoilla. Näitä tutkimusmenetelmiä ovat intuitiot sekä niitä elähdyttävät ja artikuloivat ajatuskokeet. Näiden ilmiöiden osakseen saamasta huomiosta huolimatta aihepiirissä esiintyy edelleen erimielisyyttä ja sekaannuksia koskien niiden luonnetta ja alkuperää, mitä tilannetta korjaan omilla tarkennuksillani.

Osasto
Lektiot

Julkaistu

2019-12-13

Viittaaminen

Pettersson, H. (2019). Metafilosofisia teemoja: Lectio praecursoria 3.5.2019. Ajatus, 76(1), 367–374. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/88201