Kuinka tarkastella tieteen historiaa?

Lectio praecursoria 10.6.2019

Kirjoittajat

  • Veli Virmajoki Turun yliopisto

Avainsanat:

presentismi, historiallinen selittäminen, tieteenhistoria, tieteenfilosofia, kontrafaktuaalit, tieteenhistoriografian filosofia

Abstrakti

Artikkeli on väitöstilaisuudessa esitetty lectio praecursoria. Väitöskirjani käsittelee kysymystä, miten tiedettä voidaan ymmärtää tarkastelemalla sen historiaa. Lectiossa tuon esiin neljä väitöskirjani keskeistä teemaa. Ensinnäkin tieteen historia on osoittautunut monimutkaiseksi prosessiksi. Tämän vuoksi tieteenhistorian on tutkittava monenlaisten syiden yhteisvaikutusta tieteen kehitykseen. Mikään yksittäinen syiden luokka ei auta selittämään kokonaisuutta. Toiseksi esitän, ettei tieteen historiaa voida lähestyä määritelmien tai kategorioiden avulla. Puolustan nykyhetkikeskeistä lähestymistä tieteenhistoriaan, jonka mukaan tieteen historia on se prosessi, joka johti nykyiseen tieteeseen. Se, mikä on osa tieteen historiaa, ei riipu siitä, mitä pidämme tieteenä vaan siitä, millainen historian kausaalikudelma on. Kolmanneksi tuon esiin, että kontrafaktuaalisten skenaarioiden tarkastelu on välttämätöntä historian ymmärtämiselle. Väitän, että vain hallittu jossittelu voi tarjota meille ymmärrystä siitä, miksi historia kehittyi tietyllä tavalla. Neljänneksi argumentoin, ettei tieteen historiaa voida selittää käyttämättä nykyistä tieteellistä, vaikka tällaista jakoa onkin joskus esitetty historiografiseksi hyveeksi. Kaiken kaikkeaan esitän, että tieteen historiaa tarkastelemalla voimme nähdä oman paikkamme osana todellisuuden valtavaa kausaalikudelmaa.

Osasto
Lektiot

Julkaistu

2019-12-13

Viittaaminen

Virmajoki, V. (2019). Kuinka tarkastella tieteen historiaa? Lectio praecursoria 10.6.2019. Ajatus, 76(1), 375–380. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/88216