Aloittavien ammattikorkeakouluopiskelijoiden käsitykset yrittäjyydestä

Kirjoittajat

  • Tarja Römer-Paakkanen
  • Pirjo Saaranen
  • Maija Suonpää

Avainsanat:

korkeakouluopiskelija, yrittäjyysosaaminen, yrittäjyyskäsitys, ahot, yrittäjyyskasvatus

Abstrakti

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten ammattikorkeakouluopintoja aloittavien opiskelijoiden tausta ja kokemus vaikuttavat heidän yrittäjyysosaamiseensa ja kiinnostukseensa yrittäjyyttä kohtaan sekä siihen, miten he aikovat hyödyntää osaamistaan opinnoissaan ja omassa mahdollisessa
yrittäjyydessään. Tutkimuksen kohderyhmänä on ensimmäisen lukukauden ammattikorkeakouluopiskelijat. Tutkimusaineisto kerättiin 2019 Webropol-kyselynä, johon vastasi 203 opiskelijaa. Kuvailevaa ja päättelevää tilastoanalyysiä tehtiin SPSS-ohjelmalla. Tulosten mukaan lähipiirin yrittäjyys, yrittäjyyskoulutus ja yrittäjäkokemus lisäävät opiskelijoiden yrittäjyysosaamista. Jos opiskelija tunnistaa omaa yrittäjyysosaamistaan, hän kokee lisääntyvää minäpystyvyyttä, joka puolestaan vaikuttaa hänen
yrittäjyysaikomuksiinsa. Ongelmana kuitenkin on, että opiskelijat eivät useinkaan tunnista yrittäjyysosaamistaan.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2021-04-08

Viittaaminen

Römer-Paakkanen, T., Saaranen, P., & Suonpää, M. (2021). Aloittavien ammattikorkeakouluopiskelijoiden käsitykset yrittäjyydestä. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 23(1), 41–58. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/107453