Johtaminen eilen ja tänään – johtamisen rooli oppimisen mahdollistajana

Kirjoittajat

  • Marika Fredriksson Nokia Solutions and Networks
  • Toni Saarivirta Tampereen yliopisto

Avainsanat:

johtamisen teoriat, tunneälyjohtaminen, oppiminen, työelämä

Abstrakti

 Artikkeli on läpikäynyt referee-menettelyn

Tämä artikkeli keskittyy tarkastelemaan johtamisen roolia oppimisen mahdollis­tajana kirjallisuuden valossa. Kysymme, miten johtamista kuvaavat viimeaikaiset teoriat suhtautuvat oppimiseen, millainen muutos johtamiskäsityksessä on ajan saa­tossa tapahtunut ja millainen johtaminen edesauttaa oppimista. Esittelemme artik­kelissa kaksi johtamisteoriaa, joiden syste­maattisen tarkastelun kautta valotamme johtamisessa viime aikoina tapahtuneita muutoksia. Artikkelin tulosten mukaan kä­sitys johtamisesta on muuttunut merkittä­västi autoritaarisesta johtamisesta demo­kraattisempaan johtamistapaan. Johtami­sen käsitys oppimisesta on myös selvästi kulkenut alun behavioristisista oppimis­näkemyksistä kohti nykypäivän konstruk­tivistisia ja sosiokonstruktivistisia oppi­miskäsityksiä. Nykypäivän johtamiskäsi­tyksessä korostuu vuorovaikutus, innosta­minen, sosiaaliset ja tunnetaidot sekä kyky ottaa työntekijät huomioon yksilöinä. Tä­män päivän työntekijöiltä vaaditaan entis­tä enemmän, työ on kiireisempää ja omaa osaamista on päivitettävä jatkuvasti. Op­piminen ei ole enää pelkästään perinteis­ten formaalien kurssien käymistä, vaan yhä enemmän aiempien uskomusmallien, asenteiden ja käsitysten kriittistä tarkaste­lua ja avoimuutta uusille lähestymistavoil­le. Johtajan rooli on ennen kaikkea toimia työyhteisössä sosiaalisena vaikuttajana, innostajana, mahdollistajana ja ilmapiirin muovaajana, jotta oppiminen ja kehittymi­nen on mahdollista.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2015-05-01

Viittaaminen

Fredriksson, M., & Saarivirta, T. (2015). Johtaminen eilen ja tänään – johtamisen rooli oppimisen mahdollistajana. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 17(1), 7–20. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/90152