Yrittäjyyden edistäminen korkeakouluissa – yrittäjyyslinjausten sekä kahden korkeakoulun käytänteiden tarkastelua

Kirjoittajat

  • Tiina Salmijärvi
  • Pirkko Siklander
  • Essi Vuopala
  • Niina Impiö

Avainsanat:

korkeakoulutus, yrittäjyyskasvastus, yrittäjyyssuositukset, korkeakoulujen itsearviointiraportit, korkeakoulujen strategiat

Abstrakti

Vaikka yrittäjyyden asemaa on vahvistettu 2000-luvulla korkeakouluorganisaatioissa, edelleen vain pieni osa opiskelijoista valitsee yrittäjyysopintoja tai toimii yrittäjänä valmistuttuaan. Korkeakouluille on annettu 2015–2018 linjauksia yrittäjyyttä edistävien toimien kehittämiseksi. Tässä artikkelissa tarkastellaan laadullisen sisällönanalyysin avulla linjausten sisällöllisiä painotuksia ja analysoidaan kahden korkeakoulun yrittäjyyttä
edistäviä käytänteitä. Tutkimuksen viitekehyksenä toimii yrittäjyyslinjaukset sekä yrittäjyyden ja oppimisen suhde. Tulokset
osoittavat, että korkeakouluille annetut yrittäjyyttä edistävät linjaukset ovat sisällöllisesti laajoja ja monitahoisia, ja ne
voidaan luokitella neljään kategoriaan: 1) yrittäjyyden strategisen tason ja johtajuuden edistäminen, 2) yrittäjyyteen liittyvän koulutuksen laaja-alainen kehittäminen, 3) uuden liiketoiminnan synnyttäminen, ja 4) korkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyön
edistäminen. Tulosten perusteella voidaan todeta, että linjausten laaja-alaisuus asettaa korkeakoulut haastavaan tilanteeseen. Yrittäjyys tulkitaan edelleen esimerkkikorkeakouluissa pääasiassa liiketoiminnan käynnistämisenä ja uusien innovaatioiden tuottamisena, kun taas linjauksissa painotetaan yrittäjyyskoulutuksen ja strategisen johtamisen kehittämistä. Korkeakoulut hyötyisivät yrittäjyyden tavoitteiden selkeämmästä asettamisesta ja yrittäjyyttä edistävien toimien valinnasta sekä sen pohtimisesta, miten tukea korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysprosessia sekä yrittäjyystaitojen kehittämistä opintopolulla.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2021-04-08

Viittaaminen

Salmijärvi, T., Siklander, P., Vuopala, E., & Impiö, N. (2021). Yrittäjyyden edistäminen korkeakouluissa – yrittäjyyslinjausten sekä kahden korkeakoulun käytänteiden tarkastelua. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 23(1), 59–77. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/107455