Opinnäytetyön koettu hyöty ammattikorkeakoulun alumnien arvioimana

Kirjoittajat

  • Hannu Kotila Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Liisa Vanhanen-Nuutinen Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Kimmo Mäki Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Altti Lagstedt Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Aki Taanila Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Pirjo Aura Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu

Avainsanat:

opinnäytetyö, koettu hyöty, ammattikorkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulu

Abstrakti

Ammattikorkeakouluopintojen opinnäytetöiden aiempi tutkimus on kohdistunut opiskelijan ammatilliseen kasvuun, opinnäytetyön ohjaukseen, arviointiin ja valmistumiseen. Artikkelin uusi näkökulma on opinnäytetyön koetussa hyödyssä ammattikorkeakoulusta valmistuneiden alumnien arvioimana.

Tutkimusaineisto kerättiin alumnikyselyssä, joka tutkittavassa ammattikorkeakoulussa toteutettiin keväällä 2020. Kysely kohdistettiin alumneille, joiden tutkinnon suorittamisesta oli kaksi vuotta. Artikkeli perustuu 644 alumnin vastauksiin ja osa-aineistona kyseisen ammattikorkeakoulun kolmessa suurimmassa koulutusohjelmassa tutkintonsa suorittaneiden alumnien vastauksiin (n=296), koska niiden vastaajamäärät mahdollistivat tilastollisen vertailun. Aineisto analysoitiin kuvailevilla tilastollisilla menetelmillä. Lisäksi testattiin muuttujien välisiä yhteyksiä. Avoimien kysymysten vastaukset analysoitiin temaattisella sisällön analyysilla.

Tutkimuksen tulosten mukaan alumnin tekemän opinnäytetyön muodolla (tutkimuksellinen, toiminnallinen tai päiväkirjamuotoinen) oli yhteyttä hänen kokemaansa hyötyyn opinnäytetyön tekemisestä. Opinnäytetyön tärkein koettu hyöty oli asiantuntijuuden kehittymiselle, vähiten opinnäytetyöstä oli hyötyä työmarkkina-asemalle. Eri koulutusohjelmista valmistuneet alumnit kokivat opinnäytetyön hyödyn samansuuntaisesti. Koulutusohjelmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Opinnäytetyössä harjaannuttiin tieteellisessä kirjoittamisessa, systemaattisessa tiedon prosessoinnissa, informaation hakemisessa ja toiminnan perustelemisessa.

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiltä odotetaan työelämän kannalta merkittäviä tuloksia. Jatkossa tulisi pohtia, miten korkeakoulun, työelämän ja opiskelijan intressit saadaan kohtaamaan siten, että opiskelijat voivat kokea opinnäytetyön hyödylliseksi työn ja oppimisen integroinnissa.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2022-04-25

Viittaaminen

Kotila, H., Vanhanen-Nuutinen, L., Mäki, K., Lagstedt, A., Taanila, A., & Aura, P. (2022). Opinnäytetyön koettu hyöty ammattikorkeakoulun alumnien arvioimana. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 24(1), 12–26. https://doi.org/10.54329/akakk.115627