Tiedosta tekoihin: Vuorovaikutus ja yhteisöllinen oppiminen johtajien koulutuksessa

Kirjoittajat

  • Pasi Aaltola Jyväskylän yliopisto
  • Kirsi Lainema Turun yliopisto
  • Markku Laajala Jyväskylän yliopisto
  • Raija Hämäläinen Jyväskylän yliopisto
  • Ari Manninen Jyväskylän yliopisto
  • Sirpa Koponen Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

yhteisöllinen oppiminen, johtamiskoulutus, vuorovaikutus, aikuiskoulutus, ammatillinen kasvu

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastellaan työelämässä toimivien johtajien ammatillista kehittymistä erityisesti yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Artikkelissa esitellään malli, joka auttaa johtajaa hahmottamaan laaja-alaisesti oman ammatillisen kehittymisen kannalta keskeisiä osa-alueita. Keskitymme erityisesti siihen, mikä merkitys johtajan oppimisprosessissa on vuorovaikutuksella ja yhteisöllisellä oppimisella. Lähtökohtana yhteisöllisessä oppimisessa on vertaisoppijoista muodostuva yhteisö, mutta työelämässä toimivalle johtajalle siihen sisältyy myös aktiivinen pyrkimys verkostomaiseen vuorovaikutukseen monien eri toimijoiden kanssa. Johtajan ammatillisen kehittymisen tavoitteena on oppimisen vaikuttavuuden konkretisointi oman organisaation muuttumisen ja uusiutumisen kautta. Tämä artikkeli tarjoaa lähestymistavan, jonka avulla on mahdollista tarkastella yhteisöllisen oppimisen ulottuvuuksia johtamiskoulutuksessa ja muussa työelämälähtöisessä aikuiskoulutuksessa.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2022-04-25

Viittaaminen

Aaltola, P., Lainema, K., Laajala, M., Hämäläinen, R., Manninen, A., & Koponen, S. (2022). Tiedosta tekoihin: Vuorovaikutus ja yhteisöllinen oppiminen johtajien koulutuksessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 24(1), 27–43. https://doi.org/10.54329/akakk.115628