Opettajasijaisuudet ja koulutusalaa vastaamaton työ luokanopettajaopiskelijoiden silmin

Kirjoittajat

  • Pekka Räihä Tampereen yliopisto
  • Ville Mankki Turun yliopisto

Avainsanat:

opiskelijat, työ, eläytymismenetelmä, opettajankoulutus, opettajasijaisuus

Abstrakti

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluaikainen työssäkäynti on yleistä, sillä yli puolet heistä työskentelee opintojensa ohessa. Suomalaiset opiskelijat eroavat muiden maiden opiskelijoista siinä, että he tekevät opintojensa aikana useammin omaa koulutusalaa vastaavia töitä. Tässä tutkimuksessa selvitimme, mitä opiskeluaikainen työskentelyomaa alaa vastaavassa ja vastaamattomassa työssä merkitsee luokanopettajaopiskelijoille. Oman alan työtä tutkimuksessa edustaa opettajasijaisena toimiminen ja koulutusta vastaamatonta työtä kassatyöntekijänä toimiminen. Aineiston keräsimme eläytymismenetelmällä ja se koostui kaikkiaan luokanopettajaopiskelijan kirjoituksesta. Tuloksemme jakautuivat kolmeen kategoriaan: 1) jaetut merkitykset, 2) opettajasijaisuuksiin kiinnittyvät merkitykset, ja 3) kassatyöntekijänä toimimiseen kiinnittyvät merkitykset. Suurin osa löytämistämme merkityksistä oli jaettuja töiden välillä, ja ne kuvasivat yleisesti opintojen ja työelämän yhteensovittamiseen liittyviä näkökulmia, kuten pyrkimystä nostaa elintasoa, tasapainoilua työn ja opiskelun välillä sekä niiden yhteensovittamisesta aiheutuvaa uupumusta. Opettajasijaisuuksiin kytkeytyvät merkitykset, kuten teoriassa opitun kokeileminen käytännössä, olivat runsaampia ja moniulotteisempia kuin kassatyöntekijänä toimimiseen linkittyvät merkitykset. Tulokset valottavat myös luokanopettajaopiskelijoiden kulttuurissa esiintyviä työssäkäyntiin kytkeytyviä piileviä merkityksiä.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2022-12-02

Viittaaminen

Räihä, P., & Mankki, V. (2022). Opettajasijaisuudet ja koulutusalaa vastaamaton työ luokanopettajaopiskelijoiden silmin. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 24(3), 32–47. https://doi.org/10.54329/akakk.123014