Toimiva monikielinen korkeakouluympäristö edistää kansainvälisten opiskelijoiden yhdenvertaisuutta: tapaustutkimus Lapin ammattikorkeakoulussa

Kirjoittajat

  • Riikka Partanen
  • Sisko Häikiö

Avainsanat:

yhdenvertaisuus, ulkomaalaiset opiskelijat, korkeakouluopiskelu, kielitietoisuus, monikielisyys

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertaisuutta korkeakouluympäristössä. Korkeakouluista on tullut monimuotoisia ja monikielisiä toimintaympäristöjä, joissa on mahdollista edistää opiskelijoiden yhdenvertaisuutta kielitietoisilla toimintatavoilla. Teoreettisessa viitekehyksessä kuvataan yhdenvertaisuutta monikielisyyden, osallisuuden ja toimijuuden kautta. Kyse on tapaustutkimuksesta, jonka tutkimusaineisto kerättiin Lapin ammattikorkeakoulun kansainvälisiltä tutkinto-opiskelijoilta sähköisellä kyselyllä ja analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä. Tutkimustuloksena havaittiin, että kansainvälisten opiskelijoiden näkökulmasta yhdenvertaisuutta korkeakouluympäristössä voitaisiin edistää kielitietoisilla käytänteillä. Esimerkiksi kielitietoisten työpaikkojen puute vähentää kansainvälisten opiskelijoiden halua jäädä Lappiin opintojen jälkeen, yksikielinen viestintä ei edistä kansainvälisten opiskelijoiden toimijuutta korkeakouluympäristössä ja verkostojen puute vähentää heidän osallisuuttaan korkeakouluympäristössä.

Viittaaminen

Partanen, R., & Häikiö, S. (2023). Toimiva monikielinen korkeakouluympäristö edistää kansainvälisten opiskelijoiden yhdenvertaisuutta: tapaustutkimus Lapin ammattikorkeakoulussa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 25(3), 30–48. https://doi.org/10.54329/akakk.137488