Ammattikorkeakoulu vaikuttajana alueellisessa kasvuyrittäjäekosysteemissä

Kirjoittajat

  • Kirsti Sorama Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Sanna Joensuu-Salo Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Anmari Viljamaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Elina Varamäki Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

kasvuyrittäjäekosysteemi, ekosysteemin alueellinen vaikuttavuus, ammattikorkeakoulu

Abstrakti

Yritysten kasvu on ollut pitkään elinkeinopolitiikan keskiössä. Erilaisilla julkisilla tuilla on todettu olevan kuitenkin vain rajallisia vaikutuksia kasvuyrittäjyyteen, etenkin yritysten aloitusvaiheen jälkeen. Tukien hyödyllisyyttä onkin alettu kyseenalaistaa ja ekosysteemilähestymistapaa on kehitelty vastaamaan erityisesti haasteeseen tunnistaa ja arvioida tukien ja avustusten aikaansaamia vaikutuksia. Holistisessa ekosysteemilähestymistavassa korostuu yritystoimijoiden, resurssien tarjoajien ja näiden yhdistäjien vuorovaikutus. Erityisesti Etelä-Pohjanmaalla ammattikorkeakoululla on tärkeä rooli osana alueellista yrittäjyyden ja myös kasvuyrittäjien ekosysteemiä, koska alueella ei ole tiedeyliopistoa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on 1) selvittää alueellisen kasvuyrittäjäekosysteemin toimivuutta ja 2) ammattikorkeakoulun roolia kasvuyrittäjäekosysteemissä. Tutkimuksessa rajaudutaan kasvuyrittäjäekosysteemiin, erityisesti Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjäekosysteemiin ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun rooliin siinä. Tutkimusote oli laadullinen ja tiedonkeruussa käytettiin teemahaastattelua. Ekosysteemin toimijoiden arvioita toimivuudesta tarkastellaan suhteessa seuraaviin teemoihin: kasvua edeltävät tekijät, kasvun toteuttaminen ja kasvun seuraukset 13 toimijan haastattelujen pohjalta. Tulokset osoittavat, että kasvuyrittäjäekosysteemi toimii toimijoiden arvioiden mukaan suhteellisen hyvin. Ammattikorkeakoulun rooli on tärkeä tutkimuksen ja opetuksen kautta toimia kasvuyrittäjyyden katalyyttinä, sekä puskuroijana että edistäjänä. 

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2018-09-01

Viittaaminen

Sorama, K., Joensuu-Salo, S., Viljamaa, A., & Varamäki E. (2018). Ammattikorkeakoulu vaikuttajana alueellisessa kasvuyrittäjäekosysteemissä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(3), 8–24. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84625