Ammattikorkeakoulut kehittämisalustoina – esimerkkejä alueellisista innovaatioekosysteemeistä

Kirjoittajat

  • Anne Ilvonen Karelia-ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

kehittämisalustat, innovaatioekosysteemi, ammattikorkeakoulu, TKI-toiminta

Abstrakti

Ammattikorkeakoulut toteuttavat ammattikorkeakoululaissa määriteltyä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI-toimintaa) alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti eri toimijoiden kanssa. Viime vuosina yleistynyt käsite innovaatioekosysteemi kuvaa hyvin tätä vuorovaikutteista, verkostomaista toimintaa, jossa ammattikorkeakouluilla on keskeinen rooli eri verkostoissa ja eri toimijoiden rajapinnoilla. Innovaatioekosysteemi toimii perinteistä klusteria tai verkostoa joustavammin ja muotoaan vaihdellen – se mahdollistaa toimijoiden mukaan tulemisen ja osallisuuden kehityskaaren eri vaiheissa. Keskeistä innovaatioekosysteemissä on yhteinen tavoitetila sekä tiedon ja osaamisen jakaminen ja avoimuus yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Parhaimmillaan innovaatioekosysteemi tarjoaa kehittämisalustan eri toimijoille ja näkökulmille kiinnittyä yhteiskehittämiseen ja hyödyntää osaamista yli sektorirajojen siten, että innovaatioekosysteemin osaaminen levittyy myös siinä toimivien tahojen ulkopuolelle ja käyttöön. Käsite innovaatioekosysteemi ei ole yksiselitteinen. Tässä artikkelissa sitä käytetään kuvaamaan erilaisia ekosysteemisiä yhteenliittymiä, joilla on yhteinen tavoitetila ja joissa on mukana erilaisia toimijatahoja. Tapausesimerkkien kuvaamisesta ovat vastanneet Karelia-ammattikorkeakoulun projektipäälliköt ja -asiantuntijat.
Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2018-09-01

Viittaaminen

Ilvonen, A. (2018). Ammattikorkeakoulut kehittämisalustoina – esimerkkejä alueellisista innovaatioekosysteemeistä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(3), 25–34. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84628