Ammatillisten opettajien "Oppiminen Online" - Osaamisperusteisen lähestymisen visualisointi osaamismerkein ohjautuvassa oppimisessa

Kirjoittajat

  • Sanna Brauer Faculty of Education, University of Lapland, and School of Professional Teacher Education, Oulu University of Applied Sciences
  • Jaana Kettunen Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä
  • Ville Hallikainen Natural Resources Institute Finland

Avainsanat:

osaamisperusteisuus, digitaaliset avoimet osaamismerkit, osaamisen kehittäminen, rajoitettu korrespondessianalyysi, fenomenografia

Abstrakti

Ammatillinen koulutus perustuu Suomessa osaamisperusteisiin ammattitaitovaatimuksiin. Digitaaliset avoimet osaamismerkit mahdollistavat osaamisperusteisen arvioinnin ja asiantuntijuuden jakamisen digitaalisissa ympäristöissä. Osaamismerkein ohjautuva oppiminen tukee pelillistettyjä oppimisratkaisuja ja edistää opiskelijan motivaatiota. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, miten ammatilliset opettajat kokevat osaamisperusteisen osaamismerkein ohjautuvan oppimisen ammatillisessa osaamisen kehittämisessä. Teoreettinen viitekehys keskittyy oppimista ohjaavien osaamismerkkien myöntämiseen erityisesti osaamisperusteisen oppimisen kontekstissa. “Oppiminen Online” on ammatillisille opettajille suunnattu kansallinen digipedagogisen osaamisen kehittämisohjelma, jota koordinoi maan pohjoisin opettajakorkeakoulu. Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2017 ohjelmassa digitaalisia osaamismerkkejä suorittaneilta ammatillisilta opettajilta ja ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijoilta (n=329). Kyselylomakkeella koottiin sekä määrällistä että laadullista aineistoa, tavoitteena kuvata erilaisilla tutkimusmenetelmillä osallistujien kokemuksia. Määrällinen analyysi tehtiin rajoitettuna korrespondessianalyysina, jonka lisäksi osallistujien erilaisia kokemuksia tarkasteltiin fenomenografisen tutkimusotteen avulla. Molemmat käytetyt menetelmät nostavat esiin ammatillisten opettajien erilaiset kokemukset osaamismerkein ohjautuvasta oppimisesta, ja syventävät täten olemassa olevaa käsitystä selittämällä ilmiön eri osa-alueita. Tulokset kuvaavat osaamisperusteisuuden ilmenemistä osaamismerkein ohjautuvassa ammatillisten opettajien osaamisen kehittämisessä.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2018-06-01

Viittaaminen

Brauer, S., Kettunen, J., & Hallikainen, V. (2018). Ammatillisten opettajien "Oppiminen Online" - Osaamisperusteisen lähestymisen visualisointi osaamismerkein ohjautuvassa oppimisessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(2), 13–29. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84651