Virtuaalisairaalapelin kehittäminen hoitotyön oppimisympäristöksi

Kirjoittajat

  • Sari Mettiäinen Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Eero Ropo Tampereen yliopisto

Avainsanat:

virtuaalioppimisympäristö, oppimispeli, hoitotyö, oppiminen

Abstrakti

Artikkeli on läpikäynyt referee-menettelyn

Artikkelissa kuvataan virtuaalisairaalapelin kehittämistä ja käyttöönottoa hoitotyön koulutuksessa. Virtuaaliympäristöön mallinnettiin sairaalan infektio-osastoa ja eristyshuonetta simuloivat tilat. Hoitotyön toimintaprosessit mallinnettiin toimintaradaksi, jonka avulla opiskelijat voivat harjoitella hoitorutiineja. Tutkimustehtävinä oli selvittää virtuaalioppimisympäristön toteutusprosessia ja sen lisäarvotekijöitä oppimiselle, opiskelijoiden käsityksiä virtuaalisairaalapelistä opiskelumenetelmänä sekä tarjotun ohjauksen yhteyksiä oppimiskokemuksia kuvaaviin käsityksiin. Tutkimusaineisto kerättiin hoitotyön opiskelijoilta, jotka testasivat virtuaalisairaalapeliä vuosina 2009-2014. Tutkimus noudattaa metodologisesti design-tutkimuksen periaatteita. Oppimisympäristöä kehitettiin ja tutkittiin samanaikaisesti. Kerätty aineisto oli pääosin laadullista. Aineistonkeruumenetelminä olivat esseet, haastattelut ja kyselyt. Laadullinen aineisto analysoitiin sisällön analyysillä. Opiskelijat kuvasivat oppivansa pelin avulla infektiopotilaan hoitoon liittyviä toimintakäytänteitä. Tekemällä oppiminen ja ongelmanratkaisu nousivat oppimista edistäneiksi tekijöiksi. Virtuaalisairaalaharjoitus oli teknisesti haastava opiskelijoille, joilla ei ollut kokemusta virtuaalimaailmapeleistä. Kun opiskelijat saivat tuettua opetusta atk-luokassa, he suhtautuivat peliin positiivisemmin ja kokivat oppimistuloksensa paremmiksi. Kun peli siirrettiin helpompikäyttöiseen tietotekniseen ympäristöön, negatiivisesti suhtautuneita ei enää juuri ollut. Tutkimus osoitti, että virtuaalipelien avulla voidaan mallintaa todellisia hoitotilanteita ja kontekstia sekä vahvistaa toimintakäytänteiden mentaalimalleja. Virtuaalioppimisympäristöissä on potentiaalia, jota koulutuksessa kannattaa oppia hyödyntämään.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2016-07-01

Viittaaminen

Mettiäinen, S., & Ropo, E. (2016). Virtuaalisairaalapelin kehittäminen hoitotyön oppimisympäristöksi. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 18(2), 27–45. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/88235