Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – Hyväksi havaittuja ja kehitteillä olevia käytänteitä.

Kirjoittajat

  • Arja Pakkala Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Ilkka Väänänen Lahden ammattikorkeakoulu
  • Sanna Brauer Oulun yliopisto, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö
  • Teppo Karapalo Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Terhi Virkki-Hatakka LUT-yliopisto
  • Jaana Kettunen Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Avainsanat:

ammattikorkeakoulu, integratiivinen pedagogiikka, työelämäpedagogiikka, työelämäyhteistyö, yliopisto

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastellaan korkeakoulupedagogiikkaa työelämäosaamisen vahvistamisen näkökulmasta ja luodaan katsaus korkeakoulutuksen toimintakulttuuria uudistavan Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -hankkeen (myöhemmin TYÖPEDA) kehittämistoimenpiteiden lähtötilanteeseen: mitä on jo kehitetty tai kehitteillä. Työelämäpedagogiikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä toimintamalleja, joissa korkeakoulut ja työelämä luovat yhdessä teoriaa ja käytäntöä yhdistäviä oppimisympäristöjä.


Artikkeli perustuu kymmeneen työelämäpedagogiikkaa kehittävään korkeakoulutuksen käytänteeseen 2010-luvulta. Käytänteitä tarkastellaan korkeakoulujen ja työelämän yhteistyön, opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämisen sekä korkeakouluhenkilöstön työelämäpedagogisen osaamisen kehittämisen -teemojen kautta integratiivisen pedagogiikan malliin peilaten. Integratiivisessa pedagogiikassa eli ajattelussa, käsitteellistämisessä ja teoriatiedon soveltamisessa painottuvat teoreettisen, käytännölliskokemuksellisen sekä itsesäätely- ja sosiokulttuurisen tiedon yhdistäminen.


Käytänteissä ilmeni integratiivisen pedagogiikan tasojen tunnusmerkkejä vaihtelevasti. Kognitiivisen ja sosiaalisen tason piirteitä havaittiin lähes kaikissa käytänteissä, mutta emotionaalisen tason tunnusmerkkejä tunnistettiin huomattavasti vähemmän.


Artikkelissa kootaan työelämäpedagogiikan toimintamalleja ja oppimiskäytänteitä sekä tuotetaan tilannekuvaa suomalaisten korkeakoulujen työelämärelevanssitaitojen kehittämiseen liittyneistä projekteista viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Samalla tehdään näkyväksi monipuolista työelämäpedagogiikkaan liittyvää osaamista, jota voidaan hyödyntää korkeakoulutuksessa.

Viittaaminen

Pakkala, A., Väänänen, I., Brauer, S., Karapalo, T., Virkki-Hatakka, T., & Kettunen, J. (2019). Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – Hyväksi havaittuja ja kehitteillä olevia käytänteitä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21(4), 62–72. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/89252