Hoitotyön opiskelijoiden farmakologian perusteiden ja lääkelaskennan osaaminen

Kirjoittajat

  • Paula Stenfors Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Susanna Seitsamo Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Kristiina Vähämaa Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Tapio Yrjölä Tampereen ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

farmakologia, lääkehoito, lääkelaskenta, hoitotyö, hoitotyön koulutus

Abstrakti

Artikkeli on läpikäynyt referee-menettelyn

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää valmistumisvaiheessa olevien hoitotyön opiskelijoiden farmakologian ja lääkelas­kennan perusvalmiuksia sekä opetuksen määrän ja tehostamisen merkitystä nii­hin. Tutkitussa oppilaitoksessa oli aloitettu vuonna 2008 lääkehoidon opetuksen ke­hittämishanke. Tutkimusaineisto kerättiin kahdessa vaiheessa. Vuonna 2008 tutki­mukseen osallistui 70 hoitotyön opiskeli­jaa ja 2012 vuonna 137 opiskelijaa. Vuonna 2008 valmistuneita opiskelijoita kehittä­mistoimet eivät olleet koskeneet.

Tutkimuksessa mittarina käytettiin Grandell-Niemen kehittämää LäLat-testiä, joka on kehitetty hoitotyön farmakologi­an perusteiden ja lääkelaskennan osaami­sen arviointiin. Vuonna 2012 valmistunei­den opiskelijoiden tulokset olivat parempia kuin vuonna 2008 valmistuneiden. Tutki­muksessa tuli esille, että opiskelijoiden osaamisessa on kuitenkin edelleen puut­teita sekä farmakologian perusteiden tun­temisessa että lääkelaskennan hallinnas­sa. Tulosten perusteelle hoitotyön farma­kologian opetuksen kehittämisessä kes­keistä ovat seuraavat asiat. Farmakologi­an ja lääkelaskennan opetuksen tulee olla olennainen osa kliinisestä hoitotyön ope­tusta ja harjoittelua. Farmakologian ja lää­kelaskennan opetuksen tulee olla riittävän käytännön läheistä ja soveltavaa. Opetuk­sen tulee tukea opiskelijan kykyä itsenäi­seen tiedonhakuun ja itsensä kehittämi­seen sekä tietotasonsa itsenäiseen arvi­ointiin.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2015-05-01

Viittaaminen

Stenfors, P., Seitsamo, S., Vähämaa, K., & Yrjölä, T. (2015). Hoitotyön opiskelijoiden farmakologian perusteiden ja lääkelaskennan osaaminen. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 17(1), 44–57. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/90156