Ammatillisissa opettajakorkeakouluissa opettajaksi opiskelevien kokemuksia digitaitojen osaamisesta ja opiskelusta

Kirjoittajat

  • Vilhelmiina Harju Helsingin yliopisto
  • Leila Pehkonen Helsingin yliopisto
  • Hannele Niemi Helsingin yliopisto
  • Jenny Niu Helsingin yliopisto

Avainsanat:

ammatillinen opettajakorkeakoulu, ammatillinen kehittyminen, opettajaopiskelijat, digitaidot, tulevaisuuden taidot

Abstrakti

Tutkimus käsittelee ammatillisissa opettajakorkeakouluissa opettajaksi opiskelevien kokemuksia omista digitaidoistaan. Tavoitteena on tutkia, miten opiskelijat arvioivat omaa opetustyöhön liittyvää digiosaamistaan. Lisäksi tarkastellaan, millaisia digiosaajaryhmiä opiskelijoiden joukosta on löydettävissä. Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Määrällisin menetelmin analysoitiin yhteensä 100 vastausta. Avointen kysymysten vastauksia (n=86) analysoitiin sisällönanalyysin keinoin.


Suuri osa opiskelijoista arvioi opettamiseen liittyvää digitaitojen osaamistaan keskimäärin melko hyväksi. He kokivat osaavansa käyttää hyvin digiteknologiaa muun muassa yhteistyöskentelyyn toisten kanssa. Vaikeaksi koettiin erityisesti monilukutaidon, kuten erilaisten kirjoitettujen, audiovisuaalisten ja digitaalisten tekstien tulkinnan, tuottamisen ja arvottamisen, opettaminen. Opiskelijat kokivat oppineensa opettajaopintojen aikana yleisesti digitaitoja, mutta ilmoittivat myös toiveestaan kehittyä erityisesti teknologian pedagogisessa hyödyntämisessä. Klusterianalyysin avulla löydettiin neljä opiskelijaryhmää, jotka poikkesivat toisistaan siinä, millaisiksi he arvioivat omat opettajan työhön liittyvät digitaitonsa. Tutkimus auttaa hahmottamaan niitä digitaitojen osa-alueita, jotka opettajaopiskelijat kokevat jo hallitsevansa ja niitä, joissa he kokevat tarvitsevansa vielä harjoitusta ja lisää opiskelua.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2020-03-19

Viittaaminen

Harju, V., Pehkonen, L., Niemi, H., & Niu, J. (2020). Ammatillisissa opettajakorkeakouluissa opettajaksi opiskelevien kokemuksia digitaitojen osaamisesta ja opiskelusta. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 22(1), 26–42. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/91031