Kohti työelämätaitoja — Ammatillinen opiskelija oppijana työelämän projekteissa

Kirjoittajat

  • Solja Upola
  • Marjaana Kangas
  • Heli Ruokamo

Avainsanat:

ammatillinen koulutus, elinikäisen oppimisen avaintaidot, työelämätaidot, tunnetaidot, projektioppiminen, projektioppija

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan työelämäorientoituneen projektioppimisen tarjoamia mahdollisuuksia tukea ammattiin opiskelevien työelämätaitoja. Työelämäorientoituneessa projektioppimisessa osaamista hankitaan opettajan johdolla autenttisissa työelämän oppimisympäristöissä. Tutkimuskysymys on: Mitä ja millaisia taitoja työelämäorientoitunut projektioppiminen edellyttää ammatilliselta opiskelijalta? Tutkimukseen osallistui 129 ammatillisen toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat toteuttaneet erilaisia työelämän projekteja osana kaupallisen alan ammatillisen koulutuksen opintojaan. Tutkimusaineistona on opiskelijoiden työelämäprojektien yhteydessä vastaamat kyselyt, heidän kirjalliset palautteensa sekä aivoriihityöskentelyyn tuotetut materiaalit. Tutkimus on analysoitu aineistolähtöisesti ja osin teoriaohjaavin menetelmin. Työelämäorientoituneet projektiopinnot edellyttävät opiskelijoilta motivaatiota, oikeanlaista asennetta ja vastuuntuntoa. Keskeisinä projektioppijan työelämätaitoina korostuvat itseohjautuvuus, itseluottamus, avoimuus, joustavuus, kurinalaisuus ja sitoutuneisuus. Työelämätaitoihin kytkeytyvät tunnetaidot läpileikkaavat edellä mainittuja.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2020-10-19

Viittaaminen

Upola, S. ., Kangas, M. ., & Ruokamo, H. . (2020). Kohti työelämätaitoja — Ammatillinen opiskelija oppijana työelämän projekteissa. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 22(3), 13–30. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/99272