Sosiaalinen sirkus ja valokuva opiskelijan osaamisidentiteetin vahvistajana valmentavissa koulutuksissa

Kirjoittajat

  • Henna Heinilä
  • Eija Honkanen

Avainsanat:

voimautuminen, sosiaalinen sirkus, TELMA- ja VALMA-koulutus

Abstrakti

Tutkimme, miten sosiaalisen sirkuksen menetelmää ja valokuvaa käytettiin voimauttavasti opiskelijoiden osaamisidentiteetin vahvistamisessa valmentavissa koulutuksissa. Havainnoimme otoksena yhden ammatillisen oppilaitoksen TELMA- ja VALMA-koulutusten opettajia ja ohjaajia osallistuvan havainnoinnin menetelmällä sosiaalisen sirkuksen koulutuksissa ja haastattelemalla stimulated recall -menetelmää ja valokuvan voimauttavaa käyttöä hyödyntäen. Analysoimme aineiston teoriaohjaavan sisällönanalyysin mukaisesti. Voimautuminen muodosti arvioinnin teoreettisen viitekehyksen.

 

Sosiaalisen sirkuksen menetelmää ja valokuvaa käytettiin opetuksessa ja ohjauksessa välineellisesti ja sisällöllisesti. Sirkusharjoituksilla tuotettiin rakennetta opiskelupäivään, tuettiin opiskelijoiden keskittymistä ja jaksamista ja opittiin välillisesti muun muassa työelämätaitoja. Valokuvien avulla opiskelijat tarinallistivat sirkusharjoituksissa opittua. Valokuvia käytettiin voimauttavalla työotteella, mikä lisäsi yhteisöllisyyttä ja arvostavaa vuorovaikutusta opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien kesken. Sosiaalisen sirkuksen menetelmän ja valokuvan voimauttavan käytön yhdistävä työote vaikutti positiivisesti yhteisöllisyyteen ja oppimiseen, vahvistaen opiskelijan osaamisidentiteettiä. Osaamisidentiteetin vahvistuminen ilmeni vahvuuksien tunnistamisena, osaamisen sanallistamisena, oman osaamisen kehittämisenä ja joustavana soveltamisena. Sosiaalisen sirkuksen menetelmän ja valokuvan voimauttavan käytön yhdistäminen synnytti opiskelijan osaamisidentiteettiä vahvistavan positiivisen kierteen.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2020-10-19

Viittaaminen

Heinilä, H. ., & Honkanen, E. . (2020). Sosiaalinen sirkus ja valokuva opiskelijan osaamisidentiteetin vahvistajana valmentavissa koulutuksissa. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 22(3), 31–47. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/99274