Kriittiset tapahtumat perheyritysten omistajajohtajien kokemuksellisen oppimisen taustalla

Kirjoittajat

  • Heli Kurikkala
  • Anna-Mari Simunaniemi
  • Leena Eskola
  • Riitta Forsten-Astikainen
  • Vesa Korhonen

Avainsanat:

perheyritys, omistajajohtaja, kokemuksellinen oppiminen, kriittisten tapahtumien menetelmä, narratiivisuus

Abstrakti

Tässä tutkimuksessa selvitetään, millaisia kriittisiä tapahtumia voidaan havaita perheyritysten omistajajohtajien kokemuksellisessa oppimisessa. Perheyritysten merkitys maamme taloudelle on suuri, sillä Suomessa työllistävistä yrityksistä 70 % on perheyrityksiä. Omistajajohtajien osaaminen ja valinnat ovat ratkaisevia perheyritysten uudistamiselle. Tämän tutkimuksen aineisto koostuu kymmenen suomalaisen omistajajohtajan haastatteluista, jotka kerättiin kolmesta menestyneestä, sukupolvenvaihdoksen läpikäyneestä perheyrityksestä. Merkittävistä tapahtumista kertovat narratiivit tunnistettiin kriittisten tapahtumien menetelmällä. Narratiiveissa esiintyvien teemojen avulla muodostettiin kuusi kriittisistä tapahtumista kertovaa tapahtumatyyppiä. Ne kertoivat haetusta ja saadusta tuesta, johtajan sisäistä motivaatiota vahvistavista tapahtumista, ristiriita-, muutos- ja valintatilanteista, sitouttavasta kasvuympäristöstä ja omistajuudesta, perheen ja yrittäjyyden välisestä tasapainoilusta sekä yrityksen ulkoisen toimintaympäristön haastavista ja auttavista tapahtumista. Huolimatta siitä, olivatko tapahtumat positiivisia vai negatiivisia, tapahtumat edistivät johtajana kasvamista kokemuksellisuuden kautta. Tutkimustulokset vahvistavat aiempaa tutkimusta siitä, että yrittäjien tehtävässä kasvaminen tapahtuu enemmän kokemuksellisena oppimisena kuin muodollisen koulutuksen kautta. Omistajajohtajat myös kokivat työn kautta oppimisen sisäisenä motivaatiotekijänä. Tämä tutkimus tuottaa empiiristä tietoa kokemukselliseen oppimiseen liittyvään teoreettiseen keskusteluun, aikuis- ja johtamiskoulutuksiin sekä perheyrityskeskusteluun.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2020-10-19

Viittaaminen

Kurikkala, H., Simunaniemi, A.-M., Eskola, L., Forsten-Astikainen, R., & Korhonen, V. (2020). Kriittiset tapahtumat perheyritysten omistajajohtajien kokemuksellisen oppimisen taustalla. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 22(3), 68–85. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/99279