Häiriötekijä vai resurssi?

Haastattelututkimus neljännen sektorin roolista säteilyvaaratilanteen kontekstissa

Kirjoittajat

  • Harri Raisio Vaasan yliopisto
  • Tarja Wiikinkoski
  • Alisa Puustinen
  • Vesa Valtonen
  • Juha Lindell

Avainsanat:

neljäs sektori, spontaanit vapaaehtoiset, emergentit ryhmät, säteilyvaara, turvallisuusviranomaiset

Abstrakti

Tässä artikkelissa paneudutaan neljännen sektorin (spontaanien vapaaehtoisten ja emergenttien kansalaisryhmien) rooliin kompleksisessa häiriötilanteessa käyttäen esimerkkinä säteilyvaaratilannetta. Artikkelin tavoitteena on analysoida neljännen sektorin roolia sekä sen jännitteitä suhteessa turvallisuusviranomaisten ja valmiusjärjestöjen toimintaan. Empiirinen aineisto muodostuu kahdeksastatoista säteilyvaaratilanteen kannalta relevanteissa asiantuntija- tai johtotehtävissä toimivan viranomais- ja järjestötahon haastattelusta, jotka on analysoitu teorialähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tulosten perusteella neljännen sektorin rooli näyttäytyy muuntautuvan kontekstin muutosten ja kriisin vaiheiden mukaisesti, mutta melko usein edelleen pelkistyvän viranomaisten ja järjestöjen ”apukäsiksi”, joiden toimintaa on tarpeellista selkeästi koordinoida ja johtaa. Neljännen sektorin merkitystä ja mahdollisuuksia kriisin eri vaiheissa ei täysin osata tunnistaa, eikä siten toistaiseksi täysin hyödyntää sen potentiaalia.

Kirjoittajien biografiat

Harri Raisio, Vaasan yliopisto

HTT, dosentti, yliopistonlehtori, Vaasan yliopisto

Tarja Wiikinkoski

FL, johtaja, pelastustoimi- ja varautuminen vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Alisa Puustinen

YTT, KTM, dosentti, erikoistutkija, Pelastusopisto

Vesa Valtonen

ST, dosentti, prikaatikenraali, komentaja, Porin Prikaati

Juha Lindell

HTT, yliopistonlehtori, Vaasan yliopisto

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-12-19

Viittaaminen

Raisio, H., Wiikinkoski, T., Puustinen, A., Valtonen, V., & Lindell, J. (2022). Häiriötekijä vai resurssi? : Haastattelututkimus neljännen sektorin roolista säteilyvaaratilanteen kontekstissa. Focus Localis, 50(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/119366