“Tuntuu, että vietän liikaakin aikaa Internetissä.”

Verkon pieni maailma virtuaalisena kotiseutuna

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.23978/inf.107929

Avainsanat:

verkon käyttö, verkkopäiväkirja, virtuaalinen tila, informaatiokäyttäytyminen

Abstrakti

Verkko ja sen palvelut muodostavat merkittävän osan yksilöiden arjesta. Tässä artikkelissa, virtuaalisen kotiseudun käsitettä mallinnetaan yksilölle keskeisten ja rakkaiden verkkopalvelujen muodostamana kokonaisuutena. Tutkimuksessa opiskelijat raportoivat verkon käyttöään täyttämällä verkkopäiväkirjaa webropol-kyselyn muodossa. Näistä päiväkirjoista muodostettiin tuloksena neljä virtuaalista kotiseutua ja käyttäjäprofiilia. Verkon käyttäjillä on tiettyjä pakotettuja palveluita, joita heidän täytyy käyttää. Nämä kuuluvat yksilön verkkouniversumiin. Niistä sivustoista ja palveluista, jotka ovat yksilölle keskeisiä ja erityisen rakkaita taas muodostuu heidän virtuaalinen kotiseutunsa. Tulosten mukaan verkon palveluiden käyttö ei ole välttämättä aktiivista tekemistä ja sisällöntuotanto vaan enemmänkin passiivista mediakuluttamista ja ystävien sekä yhteisöjen seuraamista. 

Kirjoittajien biografiat

Elisa Kannasto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

FM, lehtori

Ari Haasio, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

FT, yliopettaja

Lähdeviitteet

Burnett, G., Besant, M., & Chatman, E. A. (2001). Small worlds: Normative behavior in virtual communities and feminist bookselling. Journal of the Association for Information Science and Technology, 52(7), 536. https://doi.org/10.1002/asi.1102

Calleja, G. (2010). Digital Games and Escapism. Games and Culture, 5(4), 335–353. https://doi.org/10.1177/1555412009360412

Chatman, E. (1999). A theory of life in the round. Journal of American Society of Information Science, 50(3), 207–217.

Chatman, E. (1996). The impoverished lifeworld of outsiders. Journal of the American Society for Information Science, 47(3), 193–206.

Chatman, E. A. (1991). Life in a small world: Applicability of gratification theory to information-seeking behavior. Journal of the American Society for Information Science, 42(6), 438–449.

Chatman, E. A. (1990). Alienation theory: Application of a conceptual framework to a study of information among janitors. RQ, 355–368.

Chatman, E. A. (1987). The information world of low-skilled workers. Library and Information Science Research, 9(4), 265–283.

Daei, A., Soleymani, M. R., Ashrafi-Rizi, H., Zargham-Boroujeni, A., & Kelishadi, R. (2020). Clinical information seeking behavior of physicians: A systematic review. International journal of medical informatics, 139, 104144. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2020.104144

Dervin, B. (1998). Sense-making theory and practice: An overview of user interests in knowledge seeking and use. Journal of knowledge management, 2(2), 36–46. https://doi.org/10.1108/13673279810249369

Ebrand. (2020). Some ja nuoret -tutkimus. [Verkkosivu]. Haettu 30.4.2021 https://www.ebrand.fi/some-ja-nuoret/

EU Kids Online (2020). London School of Economics. [Verkkosivu]. Haettu 30.4.2021 https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/research/research-projects/eu-kids-online

Haasio, A. (2020). Sosiaalisesti vetäytyneet ja internetin pieni maailma. Teoksessa S. Riukulehto, & A. Haasio (toim.), Virtuaalinen kotiseutu (ss. 124–142). Tietolipas 266. SKS.

Haasio, A. (2015). Toiseus, tiedontarpeet ja tiedon jakaminen tietoverkon “pienessä maailmassa”: Tutkimus sosiaalisesti vetäytyneiden henkilöiden informaatiokäyttäytymisestä [Väitöskirja]. Acta Universitatis Tamperensis 2082. Tampereen yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9878-7

Haasio, A., & Riukulehto, S. (2020). Pelit virtuaalisena kotiseutuna. Teoksessa S. Riukulehto, & A. Haasio (toim.), Virtuaalinen kotiseutu (ss. 198–216). Tietolipas 266. SKS.

Heinström, J. (2002). Fast surfers, broad scanners and deep divers. Personality and information-seeking behaviour [Väitöskirja]. Åbo Akademi University Press.

Hektor, A. (2001). What’s the Use? Internet and Information Behavior in Everyday Life [Väitöskirja.] Linköping studies in arts and science 240. Linköping University.

Hietala, V. (2007). Media ja suuret tunteet – Johdatusta 2000-luvun uusromantiikkaan. BTJ Kustannus.

Huokuna, T. (2010). Kodin materiaalit ja muutokset. Teoksessa K. Häggman, P. Markkola, M. Kuisma, & P. Pulma (toim.), Suomalaisen arjen suuri tarina (ss. 128–141). WSOY.

Jaeger, P. T., & Burnett, G. (2010). Information Worlds. Social context, technology, and information behavior in the Information age of the internet. Routledge.

Jordan, B. (2009). Blurring Boundaries: The "Real" and the "Virtual" in Hybrid Spaces. Human Organization, 68(2), 181–193. https://doi.org/10.17730/humo.68.2.7x4406g270801284

Kari, J., & Savolainen, R. (2007). Relationships between information seeking and context: A qualitative study of Internet searching and the goals of personal development. Library & Information Science Research, 29(1), 47–69. https://doi.org/10.1016/j.lisr.2006.08.011

Kato, T. A., Shinfuku, N., & Tateno, M. (2020). Internet society, internet addiction, and pathological social withdrawal: the chicken and egg dilemma for internet addiction and hikikomori. Current opinion in psychiatry, 33(3), 264–270. https://doi.org/10.1097/yco.0000000000000601

Kim, W., Kreps, G. L., & Shin, C. N. (2015). The role of social support and social networks in health information–seeking behavior among Korean Americans: a qualitative study. International journal for equity in health, 14(1), 1–10. https://doi.org/10.1186/s12939-015-0169-8

Kuo, A., Lutz, R. J., & Hiler, J. L. (2016). Brave new World of Warcraft: a conceptual framework for active escapism, Journal of Consumer Marketing, 33(7), 498–506. https://doi.org/10.1108/JCM-04-2016-1775

Lampinen, A., Suhonen, E., & Lehtinen, V. (2013). Verkkopalvelut paikallisyhteisöjen arjessa - käyttäjätutkimus living lab -ympäristössä. Teoksessa S.-M. Laaksonen, J. Matikainen, & M. Tikka (toim), Otteita verkosta (ss. 341–356). Vastapaino.

Lee, K. (2018). Everyone already has their community beyond the screen: reconceptualizing online learning and expanding boundaries. Educational Technology Research and Development, 66, 1255–1268. https://doi.org/10.1007/s11423-018-9613-y

Markos, E., & Labrecque, L. (2009). Blurring the Boundaries Between Real and Virtual: Consumption Experiences and the Self Concept in the Virtual World. Teoksessa A. L. McGill, & S. Shavitt (toim.), Advances in Consumer Research, 36 (ss. 884–885). Association for Consumer Research.

Matikainen, J. T., & Villi, M. O. (2015). Aktiivinen yleisö? Tutkimus yleisön asenteista sisällön tuottamista ja jakelua sekä verkossa osallistumista kohtaan. Media & viestintä, 38(3), 147–164. https://doi.org/10.23983/mv.62088

Mäki, M., & Ylitalo, T. (2020). Nurmoo-seura goes Facebook. Teoksessa S. Riukulehto, & A. Haasio (toim.), Virtuaalinen kotiseutu (ss. 38–59). Tietolipas 266. SKS.

Oh, S., & Syn, S. Y. (2015). Motivations for sharing information and social support in social media: A comparative analysis of Facebook, Twitter, Delicious, YouTube, and Flickr. Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(10), 2045–2060. https://doi.org/10.1002/asi.23320

Pönkä, H. (2021). Sosiaalisen median tilastoja Suomesta ja maailmalta. [Verkkosivu]. Haettu 10.8.2020 https://harto.wordpress.com/sosiaalisen-median-tilastoja/

Rheingold, H. (1993). Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. Addison-Wesley Publishing Company.

Ridell, S., Kymäläinen, P., & Nyyssönen, T. (Toim.) (2009). Julkisen tilan poetiikkaa ja politiikkaa. Tieteidenvälisiä otteita vallasta kaupunki-, media- ja virtuaalitiloissa. Tampere University Press.

Riukulehto, S. (2020). Kotiseutukokemus verkossa. Teoksessa S. Riukulehto, & A. Haasio (toim.), Virtuaalinen kotiseutu (ss. 12–37). Tietolipas 266. SKS.

Riukulehto, S. & Haasio, A. (2020) Kotiseutukokemuksia verkkoympäristössä. Teoksessa S. Riukulehto, & A. Haasio (toim.), Virtuaalinen kotiseutu (ss. 7–11). Tietolipas 266. SKS.

Savolainen, R. (1993). Elämäntapa, elämänhallinta ja tiedonhankinta. Arkielämän ei-ammatillisen tiedonhankinnan viitekehyksen hahmottelua. Kirjastotieteen ja informatiikan laitos. Julkaisuja n:o 39. Tampereen yliopisto.

Savolainen, R. (1995). Everyday life information seeking: Approaching information seeking in the context of “way of life”. Library & information science research, 17(3), 259–294.

Savolainen, R. 1998. Tietoverkot kansalaisten käytössä. Internet ja suomalaisen tietoyhteiskunnan arki. Finnish Information Studies; 12. Tampereen yliopisto.

Savolainen, R. (2008). Everyday information practices. A social phenomenological perspective. Scarecrow Press.

Savolainen, R. (2009). Small world and information grounds as contexts of information seeking and sharing. Library & Information Science Research, 31(1), 38–45.

Savolainen, R. (2020). Dialogue processes in online information seeking and sharing: a study of an asynchronous discussion group. Information Research, 25(3), paper 863. Savolainen, R. (2020). Dialogue processes in online information seeking and sharing: a study of an asynchronous discussion group. Information Research, 25(3), paper 863. https://doi.org/10.47989/irpaper864

Tilastokeskus. (2020). Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö. Liitetaulukot. [Tilasto]. Haettu 30.5.2021 https://www.stat.fi/til/sutivi/tau.html

Uski, S. (2015). Profile work for authenticity: Self-presentation in social network services [Väitöskirja]. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1032-9

Uusitalo, N., Vehmas, S., & Kupiainen, R. (2011). Naamatusten verkossa: Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 2. Tampereen yliopisto. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8354-7

Varis, T. (2002). Yleisradiotoiminta eilen. Teoksessa A. Ruusunen (toim.). Media muuttuu – viestintä savitauluista kotisivuihin (ss. 67–95). Gaudeamus.

Young, K. S., & De Abreu, C. N. (2011). Internet addiction. A handbook and guide to evaluation. John Wiley & Sons Inc.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-11-05

Viittaaminen

Kannasto, E., & Haasio, A. (2021). “Tuntuu, että vietän liikaakin aikaa Internetissä.” : Verkon pieni maailma virtuaalisena kotiseutuna. Informaatiotutkimus, 40(3), 14–38. https://doi.org/10.23978/inf.107929