Työpajanuoret tiedonhakijoina – digitaalisen osaamisen kasautuvuus

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.23978/inf.111962

Avainsanat:

työpajat [http://www.yso.fi/onto/yso/p19245], nuoret [http://www.yso.fi/onto/yso/p11617], tiedonhaku [http://www.yso.fi/onto/yso/p2964], hakulauseke

Abstrakti

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten työpajanuorten (N=93) tiedonhakutaitoja. Aineisto on kerätty digitaalista osaamista mittaavan testin avulla. Pelkän peruskoulun tai ammatillisen koulutuksen suorittaneet onnistuivat tehtävissä lukion käyneitä heikommin. Sukupuolen tai ikäryhmän mukaan ei todettu tilastollisesti merkitseviä eroja. Suurin osa työpajanuorista osasi muodostaa yksinkertaisen hakulausekkeen. Hakuoperaattorituntemus oli heikompaa. Hakutulosten luotettavuuden osasi arvioida yli puolet ja relevanssin noin kolmannes nuorista. Korrelaation mukaan ainoat muuttujat, jotka olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä tiedonhakutaitoihin, olivat taidot muilla digitaitojen osa-alueilla. Sen sijaan erilaiset digitaalisen teknologian käyttötavat eivät olleet yhteydessä tiedonhakutaitoihin, mutta korreloivat toistensa kanssa. Regressioanalyysin mukaan tärkeimmiksi tiedonhakutaitojen ennustajiksi nousivat digitaaliset viestintätaidot ja tiedonhallintataidot. Informaatio-, viestintä- ja tiedonhallintataidot karttuvat tämän tutkimuksen mukaan parhaiten, kun niitä vahvistetaan rinnakkain. Näitä taitoja voitaisiinkin vahvistaa osana nuorten työpajatoimintaa.

Lähdeviitteet

Bamming, R., & Hilpinen, M. (2020). Työpajatoiminta 2019. Valtakunnallisen työpajatoiminnan tiedonkeruun tulokset. Aluehallintovirastojen julkaisuja 91/2020. Saatavilla: https://nuorisotilastot.fi/wp-content/uploads/2020/12/Tp_2019_raportti_2020_11_11.pdf

Bawden, D. (2001). Information and digital literacies: a review of concepts. Journal of Documentation, 57(2), 218–259. https://doi.org/10.1108/EUM0000000007083

van Deursen, A. J. A. M., & van Diepen, S. (2013). Information and strategic Internet skills of secondary students: A performance test. Computers & Education, 63, 218–226. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.12.007

van Deursen, A. J. A. M., van Dijk, J. A. G. M., & Peters, O. (2011). Rethinking Internet skills: The contribution of gender, age, education, Internet experience, and hours online to medium- and content-related Internet skills. Poetics, 39(2), 125–144. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2011.02.001

van Deursen, A. J. A. M., Görzig, A., van Delzen, M., Perik, H. T. M., & Stegeman, A. G. (2014). Primary school children’s internet skills: a report on performance tests of operational, formal, information, and strategic internet skills. International Journal of Communication, 8, 1343–1366.

van Deursen, A. J. A. M., Helsper, E.J., & Eynon, R. (2014). Measuring digital skills. From digital skills to tangible outcomes project report. University of Oxford. https://www.oii.ox.ac.uk/research/projects/?id=112

van Deursen, A. J. A. M., Helsper, E., Eynon, R., & van Dijk, J. A. G. M. (2017). The compoundness and sequentiality of digital inequality. International Journal of Communication, 11, 452–473. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/5739

González-Ibáñez, R., Gacitúa, D., Sormunen, E. & Kiili, C. (2017). NEURONE: oNlinE inqUiRy experimentatiON systEm. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 54(1), 687–689. https://doi.org/10.1002/pra2.2017.14505401117

Hargittai, E. (2010). Digital na(t)ives? Variation in Internet skills and uses among members of the “net generation”. Sociological Inquiry, 80(1), 92–113. https://doi.org/10.1111/j.1475-682X.2009.00317.x

Hargittai, E., & Shafer, S. (2006). Differences in actual and perceived online skills: The role of gender. Social Science Quaterly, 87(2), 432–448. https://doi.org/10.1111/j.1540-6237.2006.00389.x

Helsper, E. J. (2012). A corresponding fields model for the links between social and digital exclusion. Communication Theory, 22(4), 403–426. https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2012.01416.x

Kaarakainen, M.-T. (2019). Education and inequality in digital opportunities. Differences in digital engagement among Finnish lower and upper secondary school students [Väitöskirja, Turun yliopisto, Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma]. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 82. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7819-9

Kaarakainen, M.-T., & Muhonen, M. (2016). Koulutuksen ja digitalisaation reunamilla? – Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan (VALMA) koulutuksen opiskelijoiden tulevaisuuden taidot. Teoksessa: S. Pihlajaniemi, N. Haltia, M. Ranta, A. Saaranen-Kauppinen & I. Väänänen (toim.), Avoin tiede ja avoin koulutus? (pp. 6–18). Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. https://opiskelijatutkimusverkostodotcom.wordpress.com/portfolio/vuosikirja/

Kaarakainen, M.-T., & Saikkonen, L. (2015). Tiedonhakutaidot testissä – nuorten osaaminen hakukanavan valinnassa, hakulausekkeen muotoilussa ja hakutulosten arvioinnissa. Informaatiotutkimus, 34(4), 1–15. https://journal.fi/inf/article/view/53484

Kaarakainen, M.-T., Saikkonen, L., & Savela, J. (2018). Information skills of Finnish basic and secondary education students: The role of age, gender, education level, self-efficacy and technology usage. Nordic Journal of Digital Literacy, 13(4), 56–72. https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2018-04-05

Kammerer, Y., & Bohnacker, M. (2012). Children's web search with Google: the effectiveness of natural language queries. Teoksessa Proceedings of the 11th International Conference on Interaction Design and Children. 12th-15th June, Bremen, Germany, (pp. 184–187). https://doi.org/10.1145/2307096.2307121

Kiili, C. (2012). Online reading as an individual and social practice. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 441. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4795-8

Kiili, C., Laurinen, L., & Marttunen, M. (2008). Students evaluating Internet sources: From versatile evaluators to uncritical readers. Journal of Educational Computing Research, 39(1), 75–95. https://doi.org/10.2190/EC.39.1.e

Kiili, C., Laurinen, L., & Marttunen, M. (2009). Skillful Internet reader is metacognitively competent. Teoksessa L. T. W. Hin & R. Subramaniam (toim.), Handbook of research on new media literacy at the K-12 level: Issues and challenges (pp. 654–668). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-60566-120-9.ch041

van Laar, E., van Deursen, A. J. A. M., van Dijk, J. A. G. M., & de Haan, J. (2017). The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review. Computers in Human Behavior, 72, 577–588. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.03.010

van Laar, E., van Deursen, A. J. A. M., van Dijk, J. A. G. M., & de Haan, J. (2019). Determinants of 21st-century digital skills: A large-scale survey among working professionals. Computers in Human Behavior, 100, 93–104. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.06.017

van Laar, E., van Deursen, A. J. A. M., van Dijk, J. A. G. M., & de Haan, J. (2020). Determinants of 21st-century digital skills and 21st-century digital skills for workers: A systematic literature review. SAGE Open, 10(1). https://doi.org/10.1177/2158244019900176

Litt, E. (2013). Measuring users' Internet skills: A review of past assessments and a look toward the future. New Media & Society, 15(4), 612–630. https://doi.org/10.1177/1461444813475424

Mikkonen, T. (2015). Lukiolaiset tiedon arvioijina ja argumentoijina avoimissa informaatioympäristöissä. Teoksessa E. Ropo, E. Sormunen & J. Heinström (toim.), Identiteetistä informaatiolukutaitoon: tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija (pp. 175–199). Tampereen yliopisto.

OECD. (2015a). Students, computers and learning: Making the connection. OECD.

OECD. (2015b). OECD skills studies. Data policy reviews of adult skills: Finland. Preliminary version. OECD.

OKM. (2021). Nuorten työpajat ja etsivä nuorisotyö. https://minedu.fi/tyopajat-ja-etsiva-nuorisotyo

Opetushallitus. (2018). Ammatillisen koulutuksen reformi – Tietopaketti ohjaajille. Luettu 26.7.2021. https://www.oph.fi/download/189707_infopaketti_reformista_ohjaajille.pdf

Pagani, L., Argentin, G., Gui, M., & Stanca, L. (2016). The impact of digital skills on educational outcomes: Evidence from performance tests. Educational Studies, 42(2), 137–162. https://doi.org/10.1080/03055698.2016.1148588

Palczyńska, M., & Rynko, M. (2021). ICT skills measurement in social surveys: Can we trust self-reports? Quality and Quantity, 55, 917–943. https://doi.org/10.1007/s11135-020-01031-4

Saikkonen, L. (2018). Hakulausekkeen muodostamisen vaikeus – nuorten ja opettajien taidot testissä. Informaatiotutkimus, 37(1), 17–34. https://doi.org/10.23978/inf.70165

Saikkonen, L. (painossa). Metallialan työntekijöiden digitaaliset informaatiotaidot – Ketkä ovat vaarassa digisyrjäytyä? Työelämän tutkimus.

Saikkonen, L., & Kaarakainen, M. (2021). Multivariate analysis of teachers’ digital information skills - The importance of available resources. Computers & Education, 168, 104206. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104206

Saikkonen, L., & Spoof, J. (2020). Työelämän digitaitoja tutor-mallilla. Digitutor-hankkeen loppuraportti. Koulutussosiologian tutkimuskeskus (RUSE), Turun yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8032-1

Sanchiz, M., Chin, J., Chevalier, A., Fu, W. T., Amadieu, F., & He, J. (2017). Searching for information on the web: Impact of cognitive aging, prior domain knowledge and complexity of the search problems. Information Processing & Management, 53(1), 281–294. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2016.09.003

Sharit, J., Hernández, M. A., Czaja, S. J., & Pirolli, P. (2008). Investigating the roles of knowledge and cognitive abilities in older adult information seeking on the Web. ACM transactions on computer-human interaction, 15(1). https://doi.org/10.1145/1352782.1352785

Sharit, J., Taha, J., Berkowsky, R. W., Profita, H., & Czaja, S. J. (2015). Online information search performance and search strategies in a health problem-solving scenario. Journal of Cognitive Engineering and Decision Making, 9(3), 211–228. https://doi.org/10.1177/1555343415583747

Tähtinen, J., Laakkonen, E., & Broberg, M. (2020). Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja C: 22, 2. uudistettu painos. Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-03-25

Viittaaminen

Saikkonen, L. (2022). Työpajanuoret tiedonhakijoina – digitaalisen osaamisen kasautuvuus. Informaatiotutkimus, 41(1), 8–30. https://doi.org/10.23978/inf.111962

Numero

Osasto

Artikkelit