Tutkimusmatka-konsepti tieteen yleistajuistamiseen yleisissä kirjastoissa

Avainsanat: tutkimustieto [http://www.yso.fi/onto/yso/p27006], yleiset kirjastot [http://www.yso.fi/onto/yso/p16658], tieteen popularisointi [http://www.yso.fi/onto/yso/p12063], palvelumallit, kehittämisprojektit [http://www.yso.fi/onto/yso/p4763]

Abstrakti

Suomessa yleiset kirjastot näyttäisivät nostavan tutkimustietoa esiin vaihtelevasti. Osa kirjastoista tekee säännöllistä yhteistyötä tutkimusyhteisöjen kanssa ja tarjoaa asiakkailleen aktiivisesti tilaisuuden nähdä ja kuulla tutkimusta sekä tavata tutkijoita. Toisille kirjastoille puolestaan ei ole muodostunut luontevaa toimintatapaa tuoda tutkimusta esiin, usein kyse on resursseista tai käytännön vakiintumattomuudesta. Uusi kirjastolaki kuitenkin peräänkuuluttaa kansalaisten yhdenvertaisuutta, demokratiaa, oppimista ja yhteiskunnallista vuoropuhelua. Tässä ajassa, jossa "vaihtoehtoiset faktat" ja kokemusasiantuntijuus näyttävät nousevan yhä useammin tieteellisen tutkimuksen rinnalle, olisi juuri kirjastojen tarjoamalle tieteen kansantajuiselle levittämiselle tilausta. Koneen Säätiön rahoittama ja Turun ammattikorkeakoulun toteuttama UTELE-hanke kehitti yleisille kirjastoille Tutkimusmatka-konseptin, joka tarjoaa yleisille kirjastoille apuvälineet tutkimustiedon popularisointiin. Konseptin tavoitteena on rohkaista, auttaa ja tukea kirjastolaisia järjestämään asiakasyhteisöille tutkimukseen liittyviä aktiviteetteja.

Lähdeviitteet

FINLEX. (2009). Yliopistolaki 2009 / 558. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558 (luettu 22.12.2017)
FINLEX. (2016). Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492 (luettu 9.12.2017)
Heikkinen, V. (2017). Uskotko auringonnousuun? Tieteessä tapahtuu, 35(5). https://journal.fi/tt/article/view/65839 (luettu 16.12.2017)
Järvi, U., & Tammi, T. (2016). Johdanto. Teoksessa U. Järvi & T. Tammi (toim.), Maito tappaa ja muita outoja tiedeuutisia (ss. 7–18). Tampere: Vastapaino.
Kotro, A. (2017). Koulun pitää valmentaa kriittiseen ajatteluun. Teoksessa T. Raevaara (toim.), Voiko se olla totta? : skeptisiä näkökulmia nykymenoon. Helsinki: Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry.
Niemelä, R. (2006). Ikääntyneiden informaatiokäyttäytyminen : laadullinen tutkimus arkielämän informaatiokäytännöistä ja toimintaan aktivoitumisesta. Oulu: University of Oulu. http://urn.fi/urn:isbn:9514282906
Pietilä, A.-P. (2013). Miten media valitsee aiheensa. Teoksessa U. Strellman & J. Vaattovaara (toim.), Tieteen yleistajuistaminen (ss. 65–79). Helsinki: Gaudeamus.
Raevaara, T. (2016). Tajuaako kukaan? : opas tieteen yleistajuistajalle. Tampere: Vastapaino.
Raevaara, T. (2017). Alkusanat: Kun tietoa on tarjolla valtavasti, houkuttelevaksi muuttuukin tietämättömyys. Teoksessa T. Raevaara (toim.), Voiko se olla totta? : skeptisiä näkökulmia nykymenoon (ss. 7–19). Helsinki: Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry.
Savolainen, R. (2010). Tiedonhankintatutkimuksen lähtökohtia. Teoksessa S. Serola (toim.), Ote informaatiosta: johdatus informaatiotutkimukseen ja interaktiiviseen mediaan (ss. 75–115). Helsinki: BTJ.
Sintonen, K. (2017). Tosiasioiden kertominen ei riitä. Acatiimi 4/2017, 22. http://www.acatiimi.fi/4_2017/14.php (luettu 16.12.2017)
Tieteen tiedotus ry. (2016). Tiedebarometri 2016. Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta tieteeseen ja tieteellis-tekniseen kehitykseen. (P. Kiljunen, toim.) (s. 98). Espoo: Tieteen tiedotus ry. http://www.tieteentiedotus.fi/files/Tiedebarometri_2016.pdf
Vaattovaara, J. (2013). Tutkijan identiteetit. Teoksessa U. Strellman & J. Vaattovaara (toim.), Tieteen yleistajuistaminen (ss. 23–31). Helsinki: Gaudeamus.
Väliverronen, E. (2016). Julkinen tiede. Tampere: Vastapaino.
Julkaistu
2017-12-29
Osasto
Katsaukset