Julkaiseminen ajattelun ja kirjoittamisen jatkumona

Avainsanat: ajattelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p6007], julkaisutoiminta [http://www.yso.fi/onto/yso/p2700], kirjoittaminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p2512], käytäntölähtöinen, tutkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p183]

Abstrakti

”Kirjoittaminen on osa oppimisprosessia” on lausahdus, jonka olen kuullut useasti. Omat kokemukseni todentavat tätä toteamusta: ajatukset jäsentyvät ja täsmentyvät, kun purskauttaa ne kirjoitettuun muotoon.
Tässä artikkelissa pohdin ajattelun, kirjoittamisen ja julkaisemisen keskinäistä suhdetta ja niihin vaikuttavia asioita. Pohdin kokevatko kirjoittajat saavansa jotakin hyötyä kirjoittamisestaan, ja miten julkaiseminen ja kirjoittaminen tukevat ammattikorkeakoulun opettajia, tutkijoita ja hankkeiden parissa työskenteleviä jokapäiväisessä työssään. Näihin pohdintoihin peilaan HAMK Unlimitedissa julkaisseille hamkilaisille kirjoittajille keväällä 2018 tekemäni kyselyn tuloksia.

Lähdeviitteet

Haaparanta, L. & Niiniluoto, I. (2015). Johdatus tieteelliseen ajatteluun. Helsinki: Gaudeamus.

HAMK (n.d.). Viestintä TKI-toiminnassa. https://www.hamk.fi/tutkimus/viestinta-tki-toiminnassa

HAMK Unlimited (n.d.). https://unlimited.hamk.fi/

Hannukainen, K. & Brunila, K. (2017). ”Jokainen verissä päin sitä omaa edistää – Tutkijakoulutus, tieto ja tutkijuus tietokapitalismissa”. Aikuiskasvatus 38(2), 96–107. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-2498221

Helenius, J., Salonen-Hakomäki, S.-M., Vilkka, H., Saaranen-Kauppinen, A., & Eskola, J. (2015). Teorian ja empirian vuoropuhelu tutkimuksessa: reflektioita ja ratkaisuja. Teoksessa S. Aaltonen & R. Högbacka (toim.), Umpikujasta oivallukseen. Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa (ss. 191–217). Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 164. Tampere: Tampere University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9786-5

Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (1998). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä.

Hjelm, T. (2016). Globaalisti akateeminen. Opas kansainväliseen tiedejulkaisemiseen. Tampere: Vastapaino.

Hurtig, J. (2015). Ajattelu ilmiöiden lukemisen taitona. Teoksessa J. Hurtig, M. Laitinen & K. Uljas-Rautio (toim.), Ajattele itse! (ss. 10–34). Jyväskylä: PS-kustannus.

Julkaisufoorumi (n.d.). Julkaisufoorumi. http://www.julkaisufoorumi.fi/

JYU (2016). Vapaakirjoittaminen. https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/kirjoittamisen-tutkimus/luovuus-ja-kirjoittamisen-prosessi/copy_of_kirjoittamisen-prosessin-teoriaa/vapaakirjoittaminen

Kallio, E. (2016). Ajattelun kehitys aikuisuudessa - kohti moninäkökulmaisuutta. Teoksessa E. Kallio (toim.), Ajattelun kehitys aikuisuudessa - kohti moninäkökulmaisuutta (ss. 15–56). Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Kansanvalistusseura (2017). Aikuiskasvatus: Yliopistojen rahoitusmalli ajaa tutkijat artikkelitehtailuun [Tiedote 31.5.2017]. https://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/?x103997=1395156

Karvonen, E., Kortelainen, T., & Saarti, J. (2014). Julkaise tai tuhoudu! Johdatus tieteelliseen viestintään. Tampere: Vastapaino.

Laitila, K. (2018, 4.10.). Mistä saa julkaisupisteitä? [Blogiteksti]. https://blog.hamk.fi/viesti/mista-saa-julkaisupisteita/

Lamberg, J. (2018, 14.6.). Ahdistavatko julkaisutavoitteet? Kramppaavatko kirjoitussormet? Tuntuvatko aivot tahmeilta? [Blogiteksti]. https://blog.hamk.fi/viesti/ahdistavatko-julkaisutavoitteet-kramppaavatko-kirjoitussormet-tuntuvatko-aivot-tahmeilta/

Lambert, P. (2010). Hankekirjoittamisen malli muotoutuu – metodologista tarkastelua. Teoksessa P. Lambert & L. Vanhanen-Nuutinen (toim.), Hankekirjoittaminen: Välineitä hanketoimintaan ja opinnäytetyöhön (ss. 12–78). HAAGA-HELIAn julkaisusarja. Tutkimuksia 1/2010, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015062613728

Lambert, P. & Vanhanen-Nuutinen, L. (2010). Hankekirjoittaminen opinnäytetyössä ja kehittämishankkeissa – Ohjeistus opiskelijoille. Teoksessa P. Lambert & L. Vanhanen-Nuutinen (toim.), Hankekirjoittaminen: Välineitä hanketoimintaan ja opinnäytetyöhön (ss. 345–353). HAAGA-HELIAn julkaisusarja. Tutkimuksia 1/2010, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015062613728

Lassila-Merisalo, M. & Luokkanen, S. (2016). Ammattikorkeakouluille oma julkaisufoorumi. Helsingin Sanomat [Pääkirjoitus/Vieraskynä 16.5.2016]. https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000002901421.html

Lonka, K. (2014). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.

Löytty, O. (2008). Ajattelun jäljet tutkimustekstissä. Teoksessa K. Lempiäinen, O. Löytty & M. Kinnunen (toim.) Tutkijan kirja (ss. 251–260). Tampere: Vastapaino.

Ollilainen, M. (2008). Artikkeliksi arvioiminen. Teoksessa K. Lempiäinen, O. Löytty & M. Kinnunen (toim.), Tutkijan kirja (ss. 108–117). Tampere: Vastapaino.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM (n.d.). Korkeakoulujen ja tiedelaitosten ohjaus, rahoitus ja sopimukset. http://minedu.fi/ohjaus-rahoitus-ja-sopimukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM (2018). Julkaisutiedonkeruun ohjeistus tutkijoille. https://wiki.eduuni.fi/download/attachments/39984924/Julkaisutiedonkeruun%20ohjeistus%20tutkijoille%202018.pdf?version=2&modification-Date=1523956389577&api=v2

Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM (2019). Korkeakouluille uusi rahoitusmalli [Tiedote 17.1.2019]. https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/korkeakouluille-uusi-rahoitusmalli

Pekola, M. (2015). Porkkanaa vaan ei keppiä – Centria-ammattikorkeakoulun julkaisutiedonkeruun kehittäminen. Kreodi. Ammattikorkeakoulukirjastojen verkkolehti, 14.10.2015. https://www.kreodi.fi/en/14/Artikkelit/291/Porkkanaa-vaan-ei-keppiä-–-Centria-ammattikorkeakoulun-julkaisutiedonkeruun-kehittäminen.htm

Pikkarainen, A. (2010). Keskustelua, kehittämistä, käsitteellistämistä ja kirjoittamista – 4K-periaatteet työelämäläheisessä hankekirjoittamisessa. Teoksessa P. Lambert & L. Vanhanen-Nuutinen (toim.), (2010). Hankekirjoittaminen: Välineitä hanketoimintaan ja opinnäytetyöhön (ss. 167–184). HAAGA-HELIAn julkaisusarja. Tutkimuksia 1/2010, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015062613728

Pölönen, J. (2017). The role of Finnish scholarly journals in the funding of universities. Esitys seminaarissa Scholarly journals, politics, and freedom of speech Helsinki 2.6.2017, Tieteellisten seurain valtuuskunta. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201707037622

Renfors, S.-M. (2014). Ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminta luo näkyvyyttä ja tuo esiin osaamista.

Signum 3/2014. https://journal.fi/signum/article/view/46464

Suominen, J. (2015). Hankehakujen ja rahoituksen tutkimusta ohjaava vaikutus. Omaan arkistoon perustuva retrospektiivinen toimija-analyysi. Teoksessa S. Aaltonen & R. Högbacka (toim.), Umpikujasta oivallukseen. Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa (ss. 269–293). Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 164. Tampere: Tampere University Press.http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9786-5

Svinhufvud, K. (2007). Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi.

Tuominen, M. (2016). Ajattelun kehityksestä tiedollis-henkisenä saavutuksena: antiikin filosofikoulujen näkemyksiä. Teoksessa E. Kallio (toim.), Ajattelun kehitys aikuisuudessa – kohti moninäkökulmaisuutta (ss. 57–81). Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Väliverronen, E. (2006). Kirjoittamisen opettamisesta. Teoksessa S. Kivimäki, M. Kinnunen & O. Löytty (toim.), Tilanteen taju. Opettaminen yliopistossa (ss. 150–154). Tampere: Vastapaino.

Julkaistu
2019-06-29
Viittaaminen
Lamberg, J. (2019). Julkaiseminen ajattelun ja kirjoittamisen jatkumona. Informaatiotutkimus, 38(2). https://doi.org/10.23978/inf.83316
Osasto
Katsaukset