Palaute osana formatiivista arviointiprosessia: Vuorovaikutusta vai monologia?

Kirjoittajat

  • Päivi Atjonen Itä-Suomen yliopisto
  • Sanna Oinas Helsingin yliopisto
  • Raisa Ahtiainen Helsingin yliopisto

Avainsanat:

palaute, formatiivinen arviointi, vuorovaikutus

Abstrakti

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin perusopetuksen oppilaiden käsityksiä saamastaan palautteesta. Palaute käsitteellistettiin oppilaan ja opettajan vuorovaikutteiseksi prosessiksi, joka on vaikuttava osa formatiivista arviointia oppimisprosessien tukemisessa. Palaute jäsennettiin sen strategioiden, sisältöjen ja kohteiden avulla. Empiirisinä aineistoina olivat viides- ja kuudesluokkalaisten (N = 62) ryhmähaastattelut ja kuudesluokkalaisten (N = 1876) vastaukset avoimiin kysymyksiin. Tulosten mukaan palaute kohdistui usein itsesäätelyyn. Lisäksi palaute kohdistui varsin paljon oppilaaseen itseensä, vaikka minäpalautteen ei ole tutkitusti todettu edistävän oppimisprosesseja. Palaute oli yhteydessä oppimista koskevaan innostukseen ja siihen, miten tärkeäksi arviointi koettiin. Palautteen vuorovaikutteisuus ei etenkään digitaalisesti välitettynä toteutunut, vaan oppilas jäi palautteen passiiviseksi vastaanottajaksi. Tutkimus antaa tärkeää tietoa perusopetuksen ajankohtaiseen kansalliseen arvioinnin kehittämistyöhön.

Osasto
Artikkeleita

Julkaistu

2021-04-26 — Päivitetty 2022-04-23

Versiot

Viittaaminen

Atjonen, P., Oinas, S., & Ahtiainen, R. (2022). Palaute osana formatiivista arviointiprosessia: Vuorovaikutusta vai monologia?. Kasvatus, 52(1), 37–50. https://doi.org/10.33348/kvt.107963 (Original work published 26. huhtikuuta 2021)