Perhepäivähoito- ja päiväkoti-instituutio varhaiskasvatuksen kunnallisten viranhaltijoiden puheessa

Kirjoittajat

  • Mirka Kivimäki Tampereen yliopisto
  • Kirsti Karila Tampereen yliopisto
  • Maarit Alasuutari Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

varhaiskasvatus, perhepäivähoito, päiväkodit, instituutiot, diskurssintutkimus

Abstrakti

Tutkimuksessa tarkasteltiin perhepäivähoito- ja päiväkoti-instituutioiden tuottamista varhaiskasvatuksesta vastaavien kunnallisten viranhaltijoiden puheessa. Tutkimus tehtiin kymmenessä suomalaisessa kunnassa, ja aineistona käytettiin teemahaastatteluja (N = 42). Perhepäivähoito ja päiväkotitoiminta ymmärrettiin diskursiivisen institutionalismin näkökulmasta sosiaalisina käytäntöinä, joiden merkitykset ilmenevät ja muuttuvat varhaiskasvatuksen
instituutioiden kielenkäytössä. Aineistoa analysoitiin diskursiivisesti, ja puheesta erotettiin vaihtelevia tapoja puhua perhepäivähoidosta ja päiväkotitoiminnasta. Löydetyissä puhetavoissa perhepäivähoidolle ja päiväkotitoiminnalle tuotettiin erilaiset tehtävät ja käyttäjät. Tulokset osoittavat, että yhdenmukaisesta lainsäädännöstä huolimatta perhepäivähoito ja päiväkotitoiminta asettuvat keskenään erilaisiin asemiin puheessa, jolla perustellaan varhaiskasvatuksen järjestämistä kunnissa. Tutkimus nostaa esille kysymyksen näiden kahden instituution asemasta tulevaisuudessa osana suomalaista
varhaiskasvatusta ja sen kehittämistä.

Osasto
Artikkeleita

Julkaistu

2021-09-24 — Päivitetty 2022-06-22

Versiot

Viittaaminen

Kivimäki, M., Karila, K., & Alasuutari, M. (2022). Perhepäivähoito- ja päiväkoti-instituutio varhaiskasvatuksen kunnallisten viranhaltijoiden puheessa. Kasvatus, 52(2), 180–193. https://doi.org/10.33348/kvt.111438 (Original work published 24. syyskuuta 2021)