Todistusvalinnan vertailua muihin valintatapoihin – yliopisto-opiskelijan opintomenestys ja siihen vaikuttavia tekijöitä

Kirjoittajat

Avainsanat:

opintomenestys, opiskelijavalinnat, todistusvalinta, yliopisto-opiskelijat

Abstrakti

Yliopistojen vuonna 2020 uudistuneet opiskelijavalinnat ja erityisesti todistusvalinta ovat olleet viime vuosina julkisen keskustelun ja kritiikin alaisena. Uudistuksen jälkeistä tutkimusta on kuitenkin vain vähän saatavilla. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme opintomenestystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä vertaillen todistusvalinnalla ja muilla valintatavoilla valittuja. Tarkastelun kohteenamme olivat opintomenestyksen lisäksi opiskelijoiden hakumotiivit, pystyvyysuskomukset, opiskelu-uupumus, kokemukset oppimisympäristöstä sekä lähestymistavat oppimiseen. Aineistossa oli 247 lukuvuonna 2020 opintonsa aloittanutta opiskelijaa. Analysoimme aineistoa käyttäen riippumattomien otosten t-testiä ja toistomittausten varianssianalyysiä. Tulokset osoittivat, että opintomenestyksessä todistusvalinnalla valitut eivät eronneet muista opiskelijoista. Todistusvalinnalla valitut kokivat kuitenkin muita vahvemmin hakumotiivinsa epäselväksi ja muita heikommin itsensä kehittämistä tavoittelevaksi. Lisäksi todistusvalinnalla valitut kokivat opintonsa vähemmän kiinnostaviksi. Uupumusriski todistusvalinnalla valituilla oli muita suurempi ensimmäisen opintovuoden lopussa, samoin kuin ei-reflektiivinen lähestymistapa oppimiseen. Tutkimus tukee julkisuudessa esitettyjä huolia todistusvalinnasta. Olisi tärkeää, että yliopistot tukisivat sekä korkeakoulutukseen siirtymää että kiinnostuksen ja motivaation kehittymistä ensimmäisen opintovuoden aikana sekä opiskelijoiden kiinnittymistä yliopistoyhteisöön.

Osasto
Artikkeleita

Julkaistu

2024-02-21

Viittaaminen

Kleemola, K., Asikainen, H., Hyytinen, H., & Tuononen, T. (2024). Todistusvalinnan vertailua muihin valintatapoihin – yliopisto-opiskelijan opintomenestys ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kasvatus, 55(1), 63–78. https://doi.org/10.33348/kvt.124796