Monipaikkaisen digituen ristiriidat ja ekspansiivinen oppiminen yhteisöpajoissa

Kirjoittajat

Avainsanat:

digitaalinen syrjäytyminen, digituki, ekspansiivinen oppiminen, kaksoisärsytys, Muutoslaboratorio, ristiriidat, toimintajärjestelmä, yhteisöpajat

Abstrakti

Digituki on yhteiskunnan eri toimijoiden tarjoamaa uudenlaista tukea digitaalisten laitteiden ja palvelujen itsenäiseen käyttöön, jotta kansalaisia ei syrjäytyisi digitaalisten laitteiden ja taitojen puutteen vuoksi. Tässä tutkimuksessa yhteisöpajat mahdollistavat toimijoiden yhteistyön rakentamisen digituen antamiseksi haavoittuvassa asemassa oleville kansalaisille. Tutkimuksessa syvennytään siihen, millaisia monipaikkaisen digituen toteuttamiseen liittyviä ristiriitoja yhteisöpajoissa tunnistettiin, miten ristiriidat kehittyivät ja millaisia ratkaisuja ristiriitoihin löydettiin. Tutkimus soveltaa kulttuurihistoriallisen toiminnan teoriaa jäsentämään ristiriitoja, joita paikannettiin aluksi toimintajärjestelmämallin avulla. Ratkaisuyrityksissä peiliaineisto motivoi osallistujia havaitsemaan ristiriitoja ja ratkaisemaan niitä erilaisten välineiden avulla. Kaksoisärsytyksen prosessi käynnisti ekspansiivisia oppimistekoja, jolloin oppiminen ilmeni nykyisten digituen käytäntöjen kyseenalaistamisena ja analysoimisena sekä muutoksen ja ratkaisujen etsimisenä vallitseviin epäkohtiin. Yhteisöpajojen keskusteluaineiston analyysi osoitti, että digitukitoiminnan ristiriidat liittyvät puutteellisiin ja ristiriitaisiin sääntöihin ja käytäntöihin, jotka estävät kokonaisvaltaisen digituen saamisen ja hämärtävät toimijoiden välistä työnjakoa. Ratkaisuiksi esitettiin sääntöjen selkiyttämistä, älylaitteiden sisällyttämistä toimeentulotukeen, paikallisten digitukitoimijoiden verkostoitumista ja työnjaosta sopimista. Tutkimus tuo uutta tietoa neljännen sukupolven toiminnan teoriaan digitaalisen eriarvoisuuden ongelmasta ja sen ratkaisemisesta yhteisessä oppimisprosessissa.

Viittaaminen

Lund, V., & Juujärvi, S. (2023). Monipaikkaisen digituen ristiriidat ja ekspansiivinen oppiminen yhteisöpajoissa. Kasvatus, 54(3), 221–236. https://doi.org/10.33348/kvt.131354