Ekspansiivinen oppiminen nuorten Muutoslaboratorioissa

Kirjoittajat

Avainsanat:

ekspansiivinen oppiminen, Muutoslaboratorio, nuoret, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, yläkoulu

Abstrakti

Artikkelissa tarkastelemme kahta kahdeksasluokkalaisten nuorten Muutoslaboratorio-interventioissa toteuttamaa projektia ekspansiivisen oppimisen näkökulmasta. Projektit liittyvät kouluympäristöön sijoittuviin Muutoslaboratorioihin, joissa nuoret työstivät projekteja itselleen merkityksellisistä aiheista. Tietojemme mukaan Muutoslaboratorioita ei ole aikaisemmin toteutettu siten, että nuoret olisivat niiden keskeisin osallistujaryhmä.
Tarkastelu nostaa esille nuoret merkityksellisiksi kokemiensa ilmiöiden aktiivisina analysoijina sekä uusien ratkaisujen kehittäjinä havaitsemiinsa epäkohtiin. Tutkimusaineisto koostui pääasiassa Muutoslaboratorio-työpajojen tallenteista, ja analysoimme siitä ekspansiivisen oppimisen sykliin kuuluvia oppimistekoja. Toisen projektin aineistosta löytyi kaikkia tunnettuja ekspansiivisia oppimistekoja, toisen projektin aineistosta miltei kaikkia. Oppimistekojen järjestys seurasi ekspansiivisen oppimisen sykliä, joskin samaakin oppimistekoa saattoi tapahtua työskentelyn eri vaiheissa. Tulokset kertovat siitä, että ekspansiivista oppimista voidaan havaita myös nuorten Muutoslaboratorioissa.

Viittaaminen

Tapola-Haapala, M., Rantavuori, P., & Ruutu, P. (2023). Ekspansiivinen oppiminen nuorten Muutoslaboratorioissa. Kasvatus, 54(3), 237–252. https://doi.org/10.33348/kvt.131356