Tutkijoiden monet roolit Muutoslaboratoriossa

Kirjoittajat

Avainsanat:

ekspansiivinen oppiminen, interventio, Muutoslaboratorio, roolit

Abstrakti

Artikkeli käsittelee ekspansiivista oppimisponnistusta asunnottomien tai asunnottomuusvaarassa olleiden nuorten tuetun asumisen yksikössä. Toiminnan teoriaan nojautuvien tutkijoiden tiimi toteutti yhdessä asumisyksikön henkilökunnan kanssa intervention, jolla tuettiin muutosta valvonnan ja pelon kulttuurista avoimen vuorovaikutuksen ja ohjauksen kulttuuriin. Tutkimuksen kohteena ovat monet roolit, joita tutkijat ottavat pyrkiessään ruokkimaan ekspansiivisen oppimisen vaatimia tekoja eli vallitsevan käytännön kyseenalaistamista, yksikön toiminnan siihenastisen kehityksen analysointia, uuden toimintatavan mallittamista, mallin tutkimista ja koettelua, uuden mallin toimeenpanemista, oppimisprosessin arviointia sekä uuden toimintatavan vakiinnuttamista. Tutkimus rikastaa interventiotutkimusta koskevaa kirjallisuutta esittämällä kattavan analyysin erilaisista rooleista, joita tutkijat voivat ottaa Muutoslaboratorion eri vaiheissa. Hyödyntäen kasvatustieteellisiä interventioita ja Muutoslaboratoriota koskevaa aiempaa tutkimusta artikkeli tuottaa interventiotutkijan roolien alustavan kirjon ja tunnistaa eri roolien avainpiirteitä. Artikkeli antaa interventiotutkijoille välineitä toimintansa suunnitteluun ja arviointiin sekä edesauttaa interventiomenetelmien vertailua ja systemaattista kehittämistä.

Viittaaminen

Sannino, A. (2023). Tutkijoiden monet roolit Muutoslaboratoriossa. Kasvatus, 54(3), 253–270. https://doi.org/10.33348/kvt.131357