Akateemisen koulutuksen ihanteet rehtoreiden puheissa 1920-luvulta tähän päivään

Kirjoittajat

  • Raakel Plamper Turun yliopisto
  • Hanna Laalo Turun yliopisto

Avainsanat:

yliopistot ja opetus, rehtorien puheet, akateemisen opetuksen ihanteet

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee akateemiseen koulutukseen liitettyjä ihanteita suomalaisen yliopistohistorian eri vaiheissa. Aineistona ovat Turun ja Helsingin yliopistojen rehtoreiden lukuvuoden avajaispuheet vuosilta 1920–2016 (yht. 189). Analyysi rajattiin puheiden kohtiin, joissa käsiteltiin yliopistokoulutuksen päämääriä. Teemoittelemalla aineistosta hahmottui viisi ihannetta, jotka ilmenevät puheissa koko tarkastelujakson läpäisevinä jatkumoina, mutta joiden merkitykset ja painotukset ovat vaihdelleet ajassa. Ihanteet ovat sivistys, kansakunnan palveleminen, asiantuntijuus, kansainvälisyys ja lahjakkuus. Kahden viime vuosikymmenen aikaiset puheet ilmentävät suomalaisen yliopistokoulutuksen traditiossa käännettä kohti markkinamuotoisuutta.

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2018-04-06