Vertaisarviointi

VERTAISARVIOINTITUNNUS

Koulu- ja menneisyys -vuosikirjalle myönnettiin Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus vuonna 2016. Tästä vuosikerrasta lähtien vertaisarvioidut artikkelit merkitään vuosikirjaan tunnuksella:Vertaisarviointitunnus on Tieteellisten seurojen valtuuskunnan rekisteröimä tavaramerkki, jolla merkitään tieteellisen vertaisarvioinnin läpikäyneet artikkelit ja kirjat. Tunnus kertoo, että kyseisen julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.

Artikkeleissa käytetään kahden vertaisarvioitsijan järjestelmää. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita, jotka arvioivat käsikirjoituksen ilman kirjoittajatietoja. Vertaisarviointiprosessissa tarkastellaan mm. aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla. Asiantuntijalausunnot lähetetään käsikirjoituksen kirjoittajille. Kaikkien vertaisarvioitavaksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten arviointiprosessia koskevat keskeiset tiedot ja asiakirjat tallennetaan Koulu ja menneisyys –vuosikirjan suljettuun sähköiseen arkistoon.

Lisätietoja vertaisarviointitunnuksesta TSV:n kotisivulta.

                                                                                 ************

OHJEET VERTAISARVIOINTIIN
Ohjeita Koulu ja menneisyys -vuosikirjan artikkelien arvioitsijoille
Vertaisarvioitujen tutkimusartikkelien julkaiseminen Koulu ja menneisyys -vuosikirjassa edellyttää kahden arvioitsijan vertaisarviointia. Arvioitsijat pysyvät kirjoittajille anonyymeinä, eikä kirjoittajan henkilöllisyyttä paljasteta arvioitsijoille.

Vuosikirjan toimituskunnan jäsenet ottavat yhteyttä arvioijiin. Keskustelu referee-lausunnoista sekä lausuntojen jättäminen tapahtuu toistaiseksi normaalin sähköpostin välityksellä, tähän liittyvät keskustelut ovat täysin luottamuksellisia.

Lausuntojen antajien kanssa sovitaan lausunnon antamiseen varattu aika, joka yleensä on kuukaudesta kahteen. Artikkelin toimittajat välittävät arviot kirjoittajalle. Jos arvioitsijat suosittelevat artikkelin julkaisemista, voi tekijä viimeistellä ja täydentää artikkeliaan arvioitsijoiden ehdottamalla tavalla.

Vuosikirjan toimitus toivoo arvioitsijan käsittelevän lausunnossaan muun muassa seuraavia kysymyksiä:
1. Onko tutkimusaihe relevantti, kiintoisa ja tärkeä?
2. Ovatko tutkimusasetelma ja -menetelmät, lähdeaineisto, tutkimuksen toteutus ja käytetty tutkimuskirjallisuus tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksen suhteen?
3. Onko artikkelin tieteellinen taso sopiva referee-julkaisuun?
4. Onko artikkelin kieli luettavaa ja esitystapa (myös kuviot ja taulukot) johdonmukainen?
5. Mitä muutoksia artikkeliin tulisi ehdottomasti tehdä, jotta se olisi julkaistavissa?

Lausunto voi noudattaa edellä mainittua rakennetta, mutta arvioitsija voi kirjoittaa sen myös parhaaksi näkemällään tavalla.

Yhteenveto:
A) Suosittelen artikkelin julkaisemista ilman korjauksia.
B) Suosittelen artikkelin julkaisemista vähäisin korjauksin.
C) Suosittelen artikkelin julkaisemista, mutta tämä edellyttää sitä ennen merkittäviä korjauksia ja parantelua.
D) En suosittele artikkelin julkaisemista.