Sosiaalipedagogiikka idealistisen sosialismin kasvatus- ja sivistysoppina

  • Juha Hämäläinen

Abstrakti

Tarkastelen uuskantilaisen Paul Natorpin sosiaalipedagogiikan tulkintaa erityisenä kasvatusfilosofian traditiona. Natorpin kasvatusajattelu rakentuu olennaisesti sosiaalipedagogiikan käsitteen ympärille, ja hänellä on merkittävä asema saksalaisen sosiaalipedagogiikan varhaisessa käsite- ja teoriahistoriassa. Kuvaan Natorpin näkemysten keskeiset piirteet, käsittelen niiden oppihistoriallista taustaa ja hahmotan hänen ajattelunsa yleistä yhteiskunta- ja sivistysteoreettista merkitystä. Kiinnitän erityistä huomiota Natorpin sosiaalipedagogiikan tulkinnan tietoteoreettiseen, moraalifilosofiseen ja yhteiskuntateoreettiseen perustaan idealistisen sosialismin kasvatus- ja sivistysoppina.

Avainsanat: sosiaalipedagogiikka, uuskantilaisuus, Paul Natorp, velvollisuusetiikka, subjektiivinen idealismi, sosialismi
Osasto
I SIVISTYKSEN JA KASVATUKSEN ALKUJUURILLA
Julkaistu
joulu 30, 2018