Sosiaalipedagogiikka idealistisen sosialismin kasvatus- ja sivistysoppina

  • Juha Hämäläinen
Avainsanat: sosiaalipedagogiikka, uuskantilaisuus, Paul Natorp, velvollisuusetiikka, subjektiivinen idealismi, sosialismi

Abstrakti

Tarkastelen uuskantilaisen Paul Natorpin sosiaalipedagogiikan tulkintaa erityisenä kasvatusfilosofian traditiona. Natorpin kasvatusajattelu rakentuu olennaisesti sosiaalipedagogiikan käsitteen ympärille, ja hänellä on merkittävä asema saksalaisen sosiaalipedagogiikan varhaisessa käsite- ja teoriahistoriassa. Kuvaan Natorpin näkemysten keskeiset piirteet, käsittelen niiden oppihistoriallista taustaa ja hahmotan hänen ajattelunsa yleistä yhteiskunta- ja sivistysteoreettista merkitystä. Kiinnitän erityistä huomiota Natorpin sosiaalipedagogiikan tulkinnan tietoteoreettiseen, moraalifilosofiseen ja yhteiskuntateoreettiseen perustaan idealistisen sosialismin kasvatus- ja sivistysoppina.

Osasto
I SIVISTYKSEN JA KASVATUKSEN ALKUJUURILLA
Julkaistu
joulu 30, 2018