Tyttöjen ammattiin sivistäminen 1930‒1950-lukujen suomalaisissa tyttökirjoissa

  • Sara Kokkonen
Avainsanat: tyttökirjallisuus, ammatilliset romaanit, tytöt, ammatillinen koulutus, opiskelu, toimijuus

Abstrakti

Tyttökirjallisuudessa on ilmestynyt erilaisista ammateista kertovia romaaneita, joissa tyttöjä on opastettu naisille sopiviin ammatteihin. Artikkelissa tarkastelen ammatteihin ja koulutukseen keskittyviä suomalaisia tyttöromaaneja, jotka ovat ilmestyneet 1930‒1950-luvuilla. Tutkin, minkälaisen kuvan kirjat antavat tyttöjen ja nuorten naisten ammatillisesta kouluttautumisesta, opiskelusta ja työssäkäynnistä. Tähän liittyen tarkastelen analyysissani tyttöjen toiminnan mahdollisuuksia sekä rajoituksia sen aikaisessa kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa, erityisesti tyttöjen koulutushistorian ja tyttötutkimuksen näkökulmista. Aineistosta esiin nousevat teemat liittyvät tyttöjen ammatinvalintaan ja sosioekonomiseen asemaan, sukupuolistereotypioihin sekä avioliiton ja uran väliseen problematiikkaan. Romaaneissa kuvataan pääasiassa keskiluokkaisia ja oppikoulutaustaisia tyttöjä, jotka kouluttautuvat keskiluokan naisten ammatteihin naisvaltaisille aloille. Vähävaraisuus ei ole suurimmalle osalle este kouluttautumiselle, ja opiskelun motiivina on monesti oman toimeentulon hankkiminen. Tytöt kohtaavat sukupuoleensa liittyviä normeja avioliitosta ja perheenemännyydestä, ja naimisiinmenon kuvataan monissa romaaneissa rajoittavan nuorten naisten itsenäisyyttä. Tyttöjen ammatillista itsensä toteuttamista kuvataan myönteisesti juuri koulutuksen, opiskelun ja harrastamisen avulla. Samalla romaaneista välittyvät tyttökirjallisuuteen liitetyt kasvattavuuden ja kapinallisuuden ominaispiirteet.

Osasto
II TYÖVÄEN SIVISTYS, AMMATTISIVISTYS JA AKATEEMINEN SIVISTYS
Julkaistu
joulu 30, 2018