Viattoman lapsen representaatio äitien ilmasto- ja ekologisuusaiheisissa Instagram-julkaisuissa

Kirjoittajat

  • Saara-Maija Kallio Tampereen yliopisto

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastelen, miten viattoman lapsen representaatio rakentuu Instagramin promootion kontekstissa. Tarkastelussa ovat ilmasto- ja ekologisuusaiheiset julkaisut, joissa äidit jakavat kuvia lapsistaan, mikä on esimerkki niin sanotusta sharenting-ilmiöstä.

Teoreettinen tulokulma pohjautuu filosofi Joanne Faulknerin ajatuksille lapsuuden viattomuudesta. Hänen mukaansa länsimainen käsitys lapsuuden viattomuudesta on sekä eksklusiivista että hankaloittaa lasten yhteiskunnallista osallistumista. Andrew Wernickin promootion käsitteen kautta tarkastelen kuvapalvelu Instagramia promootioalustana, jossa sharenting tulee mahdolliseksi.

Artikkelin aineisto koostuu 99 julkisesta Instagram-julkaisusta 13 eri tililtä. Julkaisujen kaikissa valokuvissa on mukana tilien omistajien lapsi tai lapsia. Kuva-aineisto on analysoitu käyttäen sisällönanalyysiä. Analyysin kautta olen tunnistanut kolme erityyppistä lapsiolemusta: 1) suojelun tarpeesta viestivä lapsiolemus, 2) osallistumisesta viestivä lapsiolemus sekä 3) kuluttajuudesta viestivä lapsiolemus. Esitän, että lasten kehojen representaatioiden kautta tuotetaan sekä geneeristä viattomuutta Instagramin promootiokoneiston käyttöön että lasten yhteiskunnallista osallisuutta. Yhteiskunnallisesti kantaa ottavaa sharentingia olisi tärkeä pohtia lapsen oman äänen, representaatioiden kierron ja viattomuuden toisteisuuden näkökulmista.

Avainsanat: Instagram, lapset, promootio, sharenting, viattomuus


Representation of an innocent child in mothers’ climate and ecologically related Instagram posts

In this article, I look at how the representation of an innocent child is constructed in the context of Instagram’s promotion. I concentrate on climate and ecologically related Instagram posts in which mothers share pictures of their children, which is an example of the so-called sharenting phenomenon.

The theoretical approach is based on the thoughts of philosopher Joanne Faulkner concerning the innocence of childhood. According to her, the western notion of childhood innocence is both exclusive and makes it difficult for children to participate in the society. I also contemplate Instagram as a promotional platform through the concept of promotion by Andrew Wernick.

The data consists of 99 public Instagram posts from 13 different accounts. The posts contain photographs of a child or children of the account holders. The image data has been analyzed by content analysis. Through the analysis, I have identified three different types of child essences: 1) a child essence communicating the need for protection, 2) a child essence communicating participation, and 3) a child essence communicating consumption. I suggest that through the representations of children’s bodies 1) generic innocence is produced for the use of Instagram’s promotional machinery, and 2) social participation of children is produced. It would be important to consider social sharenting from the perspectives of the child’s own voice, the circulation of representations, and the recurrence of sentimental innocence.

Keywords: instagram, children, promotion, sharenting, innocence

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2022-04-22

Viittaaminen

Kallio, S.-M. (2022). Viattoman lapsen representaatio äitien ilmasto- ja ekologisuusaiheisissa Instagram-julkaisuissa. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu, 35(1-2), 83–100. https://doi.org/10.23994/lk.116479