Kylmäaltistus, ruumisnostalgia ja tieteellisyyden spektaakkelit Wim Hof -metodin mediaesityksissä

Kirjoittajat

  • Antti Lindfors Helsingin yliopisto
  • Taina Kinnunen Oulun yliopisto

Abstrakti

Kylmäaltistus, suomalaisittain tutummin avantouinti, on noussut kausiluontoiseksi some-ilmiöksi ja kansainvälisesti näkyväksi terapeuttiseksi ruumiintekniikaksi, jota koskevalle tutkimustiedolle on populaaria kysyntää. Tarkastelemme artikkelissa, miten kylmäaltistuksen paikoin jännitteisiä merkityksiä tuotetaan ja artikuloidaan monimediaisessa aineistossamme.

Analyysimme keskiössä on somealustoilla suosittu Wim Hof -metodi, jossa kylmäaltistus tuotteistetaan (hengitys- ja tietoisuusharjoitusten ohella) tieteellisesti todennetuksi hyvinvointitekniikaksi. Analysoimme, miten metodia merkityksellistetään erilaisissa visuaalisissa mediatuotteissa ja kirjallisuudessa yksilöllisenä vaihtoehtohoitona, tapana luoda autenttinen luontoyhteys ja miten tekniikasta rakennetaan ruumiin koettelemisen ja ”biohakkeroinnin” spektaakkeleja.

Media-antropologiselle tutkimusotteelle ominaisesti media-aineistomme keskustelee Suomesta kerätyn empiirisen aineiston kanssa, mikä tuo esiin, miten mediaesitysten rakentamat merkitykset resonoivat Wim Hof -ohjaajien haastatteluissa ja talviuinnin harrastajien kyselyvastauksissa. Kontekstualisoimme tulkintojamme laajempiin ruumiinkulttuurisiin ilmiöihin, kuten ”uuteen työruumiiseen”, ääriurheiluun sekä niin sanottuun ruumisnostalgiaan.

Avainsanat: kylmäaltistus, avantouinti, kylmäuinti, terapiakulttuurit, wim hof -metodi, wim hof, biohakkerointi, luontoyhteys, ruumisnostalgia, tieteellisyys


Cold Exposure, Body Nostalgia, and the Spectacles of Scientificity in Media Representations of the Wim Hof Method

Cold exposure, more commonly known in Finland as winter swimming, has become a seasonal social media phenomenon and internationally recognized therapeutic technique, which has created popular demand for research on the topic. In this article, we examine how representations of cold exposure are produced and articulated in our multimedia material.

Our analysis focuses on the Wim Hof Method, popular on social media platforms, in which cold exposure is marketed (alongside breathing and mindfulness exercises) as a scientifically proven wellness technique. We analyze how the method is represented in various audiovisual products and literature as an individualistic alternative treatment, a way to create an authentic nature connection, and how the technique makes use of spectacles of physical endurance and “biohacking”.

In line with our media-anthropological approach, our media materials are discussed in conjunction with empirical data collected from Finland, which highlights how media representations resonate with interviews with Wim Hof instructors and written responses from winter swimming enthusiasts. We contextualize our interpretations within broader body culture phenomena, such as the “new work body”, extreme sports, and so-called body nostalgia.

Keywords: cold exposure, winter swimming, therapy cultures, wim hof method, wim hof, biohacking, nature connection, body nostalgia, scientificity

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2023-04-08

Viittaaminen

Lindfors, A., & Kinnunen, T. (2023). Kylmäaltistus, ruumisnostalgia ja tieteellisyyden spektaakkelit Wim Hof -metodin mediaesityksissä. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu, 36(1), 45–64. https://doi.org/10.23994/lk.128786