Ikää ihmettelemässä

Kirjoittajat

  • Sanna Kivimäki Tampereen yliopisto

Abstrakti

Artikkeli käsittelee median, mediatutkimuksen ja ikääntymisen välisiä suhteita ja esittää, että ikääntymiseen liittyvät kysymykset ovat jääneet mediatutkimuksessa marginaaliin. Ikääntyneen väestön suhteellinen osuus kuitenkin kasvaa kaikkialla maailmassa ja ikääntyneet muodostavat ison osan median käyttäjistä ja yleisöistä.  Heille myös suunnataan aiempaa enemmän erilaisia mediasisältöjä. Ikääntyneillä tarkoitetaan yleensä eläkeikäisiä, yli 65-vuotiaita kansalaisia.  

Artikkelissa kysytään, minkälaisia tutkimuskysymyksiä ikääntyminen asettaa mediakulttuurille ja sen tutkimukselle. Media ymmärretään artikkelissa laajasti, sekä perinteisinä joukkoviestiminä että sosiaalisena mediana, sekä teknologiana, sisältöinä, käyttönä että vuorovaikutuksena toisten ihmisten kanssa. 

Mediaan ja ikään liittyvät tutkimusintressit voi jakaa vähintään kolmeen alueeseen: 1) kysymyksiin mediasukupolvista ja arkisista suhteista mediaan, 2) nykyteknologiaa ja digitaalisuutta koskeviin kysymyksiin, sekä 3) kysymyksiin siitä, millaista ymmärrystä iästä ja ikääntymisestä mediasisällöt tuottavat ja uusintavat. 

Muiden kategorioiden tavoin ikä kietoutuu yhteen monien muiden erojen, kuten sukupuolen, etnisyyden, luokan ja uskonnon kanssa. Näitä intersektionaalisia eroja havainnollistetaan artikkelissa nostamalla esiin suomalaisia vanhoja naisia käsitteleviä esimerkkejä. Lopuksi kootaan yhteen ajatuksia siitä, mitä vanhojen ihmisten ja median suhteita koskevassa tutkimuksessa tulisi ottaa huomioon.

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2017-10-26

Viittaaminen

Kivimäki, S. (2017). Ikää ihmettelemässä. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu, 30(3), 62–77. https://doi.org/10.23994/lk.66590