Etätyössä sattuneen tapaturman korvaaminen

Kirjoittajat

  • Mikael Koskinen Helsingin yliopisto

Abstrakti

Compensation for an accident during remote work

Compensation for occupational accidents is regulated by the Workers’ Compensation Act which entered into force on January 1, 2016. The previous law, the Accident Insurance Act, had already been enacted in the 1940s, so the law could be behind the times in places. For example, the current form of remote work was hardly even dreamed of when the law was being prepared. With the new law, the circumstances under which accidents can be compensated as occupational accidents were specified.

One of the issues raised by the new law is related to compensensation of accidents that occur in remote work. This question has not been addressed in jurisprudence. The guidelines have remained the responsibility of the Insurance Court and Accident Appeal Board, which acts as the appeals level. Both levels of appeal have given several published and unpublished decisions regarding the question.

In this article, I have set as a research question: when an accident that occurred in remote work should be compensated based on TyTaL. In the absence of jurisprudential opinions, I examine the published and unpublished decisions of both the Insurance Court and the Accident Appeal Board. The preparatory works of the Workers’ Compensation Act will also play a significant role, where you can find the legislator's positions and the goal that has been set for the scope of compensation protection for accidents that occur in remote work.

The result of the research is that the extent of the compensation protection should be understood by the following question: what caused the accident? If the main cause of the accident has essential causal connection to work, compensation protection is valid. In this case, in addition to performing the actual work tasks, also various related task such as travel to obtain work equipment, may be covered by compensation protection. However, I have concluded that the distance traveled when transporting tools does not have to be significant for the compensation protection to be valid. The article also notes that the extent of statutory compensation protection depends on the employer. From the beginning of 2023, the statutory compensation protection for state employees is significantly wider than for other employees. This is because on January 1, 2023, the law on compensating government personnel for accidents caused by remote work came into force.

 

Etätöissä sattuneen tapaturman korvaaminen

Työtapaturmien korvaamisesta on säädetty 1.1.2016 voimaan tulleessa työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Edeltävä laki, tapaturmavakuutuslaki oli säädetty jo 1940-luvulla, joten lain voitiin katsoa jääneen paikoitellen ajasta jälkeen. Esimerkiksi nykyisenlaisesta etätyön tekemisestä tuskin osattiin edes haaveilla lakia valmisteltaessa. Uuden lain myötä niitä olosuhteita, joissa sattuneita tapaturmia voidaan korvata työtapaturmina, tarkennettiin.

Yksi uuden lain esiin nostama kysymys on olut se, milloin etätöissä sattunut tapaturma on lain perusteella korvattava. Tähän kysymykseen ei ole oikeustieteen parissa pureuduttu. Linjaukset ovat jääneet muutoksenhakuasteina toimivin vakuutusoikeuden ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan vastuulle. Molemmat muutoksenhakuasteet ovatkin antaneet useita julkaistuja ja julkaisemattomaksi jääneitä päätöksiä kysymyksen suhteen.

Tässä artikkelissa olen asettanut tutkimuskysymykseksi: milloin etätöissä sattunut tapaturma tulisi korvata TyTaLin nojalla. Oikeustieteen kannanottojen puuttuessa tarkastelen niin vakuutusoikeuden kuin tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnankin antamia julkaistuja ja julkaisemattomia päätöksiä. Merkittävään rooliin nousee myös työtapaturma- ja ammattitautilain esityöt, joista on löydettävissä lainsäätäjän kannanottoja ja se tavoite, joka etätöissä sattuneiden tapaturmien korvaussuojan laajuudelle on asetettu.

Tutkimuksen tuloksena on se, että korvaussuojan laajuutta tulee pyrkiä hahmottamaan seuraavan kysymyksen avulla: mistä tapaturman sattuminen johtui? Jos tapaturman syynä on pääasiallinen ja olennainen syy-yhteys työhön, on korvaussuoja voimassa. Tällöin itse varsinaisten työtehtävien tekemisen lisäksi myös erilaiset työvälineiden hakemiset voivat kuulua korvaussuojan piirin. Olen kuitenkin tullut tulokseen, ettei matka, joka työvälineitä kuljettaessa liikutaan, tule olla merkittävä, jotta korvaussuoja olisi voimassa. Artikkelissa havaitaan myös se, että lakisääteisen korvaussuojan laajuus riippuu työntekijän työnantajasta. Vuoden 2023 alusta valtion työntekijöiden lakisääteinen korvaussuoja on huomattavasti laajempi kuin muilla työntekijöillä. Tämä johtuu siitä, että 1.1.2023 tuli voimaan laki valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta.

Osasto
Katsauksia ja pienempiä kirjoituksia

Julkaistu

2024-02-27

Viittaaminen

Koskinen, M. (2024). Etätyössä sattuneen tapaturman korvaaminen. Lakimies, 122(1), 79–98. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/lakimies/article/view/135927