Auktorisoidun kääntäjän tutkintojärjestelmän kehittämistyöstä vuoden 2008 jälkeen

Kirjoittajat

  • Gun-Viol Vik Diakonia-ammattikorkeakoulu
  • Terhi Seinä Opetushallitus

DOI:

https://doi.org/10.61200/mikael.136304

Avainsanat:

auktorisoidun kääntäjän tutkinto, auktorisoitujen kääntäjien rekisteri, digitalisaatio, Optima

Abstrakti

Translators have been certified in Finland since 1967. In 2008, the organisation of the examination for authorised translators was revised and ever since it has been maintained by the Finnish National Agency for Education.

Digitalisation has provided new means for the development of the examination as well as the register of authorised translators. The Optima learning management system was introduced in 2014 as a platform for the administration of the examination. The platform is used by 1) the Board for the Authorised Translator’s Examination for approving examination tasks and verifying examination assessments, 2) the participants of the examination, 3) the assessors of the examination tasks, and 4) by the Board and the responsible administrators at the Finnish National Agency for document management. In 2022, the Register of Authorised Translators was revised. In the revised register, special emphasis was placed on the accessibility for individuals seeking an authorised translator as well as on the equality among registered authorised translators offering their translation services.

In this article, we discuss the benefits of this development work since 2008, including some effects related to sustainability.

Lähdeviitteet

Asetus 2016/1191/EU. Asetus kansalaisten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä Euroopan unionissa koskevia vaatimuksia sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta. Saatavissa: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/1191/oj [viitattu 13.12.2023].

Hietanen, Kaarina 2005. Virallinen kääntäjä paljon vartijana. Ammattitoiminnan ja auktorisointimenettelyn yhteensovittamisen haaste. Väitöskirja. Tampere: Tampereen yliopisto.

Kaltiokumpu-Blomgrén, Marianne 2020. Kuka olet, auktorisoitu kääntäjä? Selvitys auktorisoitujen kääntäjien koulutuksesta, ammatinharjoittamistaustoista sekä ammatillisesta nykytilanteesta. Pro gradu -tutkielma. Turku: Turun yliopisto, Kieli- ja käännöstieteiden laitos, Humanistinen tiedekunta, Ranska, käännösviestinnän opintopolku. Saatavissa: https://www.utupub.fi/handle/10024/150964 [viitattu 13.12.2023].

Kemppanen, Hannu 2017. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon tehtävien laadinta ja arviointi: Venäjän kielen näkökulma. Teoksessa: Tarja Leblay (toim.) Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon historiaa ja nykypäivää. Helsinki: Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 2017:16, 49–60.

Kivilehto, Marja 2021. ”Olis sen voinut suoraankin kääntää”. Kulttuurisidonnaisuus auktorisoidun kääntäjän tutkinnon lain ja hallinnon käännöstehtävässä vuonna 2021. MikaEL 16, 43–58. Saatavissa: https://www.sktl.fi/liitto/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/vol/mikael-vol16-2023/ [viitattu 13.12.2023].

Koponen, Maarit & Mary Nurminen 2020. Konekäännös tiedon saavutettavuuden edistäjänä ja esteenä. Teoksessa: Marja Hirvonen & Tuija Kinnunen (toim.) Saavutettava viestintä. Yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta edistämässä. Helsinki: Gaudeamus, 304–318.

Koponen, Maarit 2022. Teknologiavälitteinen kääntäminen. Kääntäjä ja kone käännösten tuotantotaloudessa. Tiede ja edistys 4/2022, 267–281. https://doi.org/10.51809/te.120121

Laki auktorisoiduista kääntäjistä 2007/1231. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071231 [viitattu 13.12.2023].

Leblay, Tarja 2017a (toim.) Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon historiaa ja nykypäivää. Helsinki: Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 2017:16.

Leblay, Tarja 2017b. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon kehittämistyöstä. Teoksessa: Tarja Leblay (toim.) Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon historiaa ja nykypäivää. Helsinki: Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 2017:16, 13–19.

Oksanen, Henrik & Miia Santalahti 2020. Auktorisoidun kääntämisen tila 2019. Kyselytutkimus auktorisoitujen käännösten tekstilajeista ja auktorisoidun kääntäjän ohjeiden käytöstä. MikaEL 13, 25–42. Saatavissa: https://www.sktl.fi/liitto/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/vol/mikael-vol13-2020/ [viitattu 13.12.2023].

Opetushallitus 2012. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteet. Opetushallitus, Määräykset ja ohjeet 2012:40. Helsinki: Opetushallitus.

Opetushallitus 2023a. Auktorisoidun kääntäjän tutkinto. Saatavissa: https://www.oph.fi/fi/palvelut/auktorisoidun-kaantajan-tutkinto [viitattu 13.12.2023].

Opetushallitus 2023b. Auktorisoidun kääntäjän tutkintojärjestelmä. Saatavissa: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kieli-ja-kaantajatutkinnot/auktorisoidun-kaantajan-tutkinto [viitattu 13.12.2023].

Opetushallitus 2023c. Auktorisoitujen kääntäjien rekisteri. Saatavissa: https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu [viitattu 13.12.2023].

Salmi, Leena 2017. Tähänastisten suomalaisten kääntäjätutkintojen vertailua. Teoksessa: Tarja Leblay (toim.) Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon historiaa ja nykypäivää. Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 2017:16. Helsinki: Opetushallitus, 26–33.

Salmi, Leena & Marja Kivilehto 2018. Translation Quality Assessment: Proposals for Developing the Authorised Translator’s Examination in Finland. Teoksessa: Annikki Liimatainen, Arja Nurmi, Marja Kivilehto, Leena Salmi, Anu Viljanmaa & Melissa Wallace (toim.) Legal Translation and Court Interpreting: Ethical Values, Quality, Competence Training. Berlin: Frank & Timme, 179–198.

Salmi, Leena & Marja Kivilehto 2020. A Comparative Approach to Assessing Assessment. Revising the Scoring Chart for the Authorized Translator’s Examination in Finland. Teoksessa: Fernando Prieto Ramos (toim.) Institutional Translation and Interpreting: Assessing Practices and Managing for Quality. New York: Routledge, 9–25.

Seinä, Terhi 2017. Auktorisoidun kääntäjän tutkintojärjestelmän hallinnoinnista. Auktorisoidun kääntäjän tutkintojärjestelmän sihteerin ja teknisen sihteerin tehtävistä. Teoksessa: Tarja Leblay (toim.) Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon historiaa ja nykypäivää. Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 2017:16. Helsinki: Opetushallitus, 104–110.

Valtioneuvoston asetus auktorisoiduista kääntäjistä 1232/2007. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071232 [viitattu 13.12.2023].

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-04-25

Numero

Osasto

Katsauksia ja keskustelua