Vertaisarvioijan ohjeet

Mikael on tieteellinen julkaisu, jonka artikkelien vertaisarviointi tapahtuu anonyymisti. Toimittajat valitsevat jokaiselle käsikirjoitukselle kaksi asiantuntija-arvioijaa ja varmistavat käsikirjoitusten anonyymiuden ennen niiden lähettämistä arvioitavaksi. Arvioijille ei ilmoiteta käsikirjoituksen kirjoittajaa eikä kirjoittajalle arvioijia.

Osa Mikaelissa julkaistavista artikkeleista perustuu KäTu-symposiumien esitelmiin, postereihin ja työpajoihin. Mikäli vertaisarvioija tunnistaa artikkelin kirjoittajan, hänen tulee noudattaa yleisiä esteellisyysperiaatteita (ks. esim. Suomen Akatemian ohjeet) ja harkita, pystyykö arvioimaan käsikirjoitusta objektiivisesti.

Keskeiset arviointikriteerit ovat

  1. käsikirjoituksen tieteellinen taso sekä hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen
  2. käännös- ja tulkkaustieteellisesti relevantti ja tutkimisen arvoinen tutkimusasetelma.

Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tuo esiin ennen julkaisemattomia tutkimustuloksia kirjoittajansa tai kirjoittajiensa empiirisestä tai teoreettisesta tutkimuksesta. Tutkimusasetelma ja tulokset muodostavat selkeän kokonaisuuden, ja viitekehys, aineisto, menetelmä, tulokset ja päätelmät on dokumentoitu luotettavasti ja aiempaan tutkimustietoon peilaten.

Tarkat arviointikriteerit ilmenevät käsikirjoitusten arviointiin tarkoitetusta raporttilomakkeesta. Se toimitetaan arvioijalle yhdessä arvioitavan käsikirjoituksen kanssa. Lomakkeessa on otettu huomioon Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeet.