Discourse of Magic and Female Violence in Swedish Provincial Laws Before 1350

Kirjoittajat

  • Wilhelmiina Heinonen Tampere University

Avainsanat:

discourse of magic, feminine violence, swedish provincial laws

Abstrakti

Tämä artikkeli käsittelee magian diskurssin muotoutumista ruotsalaisissa lakiteksteissä 1200- ja 1300-luvuilla. Keskiajan yhteisöissä magia ilmeni erilaisina monimutkaisina ajatuksina, asenteina, tekoina ja kokemuksina. Myös vahingoittaminen ja väkivalta ovat aina olleet olennainen osa magian ilmenemismuotoja. Tässä artikkelissa magian diskurssin rakentumista tutkitaan tarkastelemalla esimerkkejä väkivallasta. Artikkelin tavoitteena on tarkastella, miten magian diskurssi on yhteydessä naisten tekemään ja feminiinisenä pidettyyn väkivaltaan. Lisäksi artikkeli pyrkii ymmärtämään, miten magia ja väkivalta kontekstualisoitiin pohjoismaisessa sukupuolikäsityksessä. 

Tarkoin rajatun kategorisen määritelmän sijaan magiaa tarkastellaan artikkelissa Kimberly Strattonin teorian mukaisesti sosiaalisesti rakentuvana diskurssina. Eletyn uskon konseptia seuraten magia ymmärretään myös aktiivisesti ja yhteisesti tuotettuna prosessina, eikä passiivisesti auktoriteeteilta vastaanotettuna ideologiana. Ruotsalainen lakimateriaali sisältää sekä yleiseurooppalaisia stereotypioita magian ja naiseuden yhteydestä että magian diskurssiteorian mukaisia paikallinen vaihteluita. 

Ruotsalaisia lakitekstien väkivaltatapauksia tutkimalla havaitaan, että feminiinisen väkivallan käsitykset olivat linkittyneet lainsäätäjien tavoitteisiin: magian diskurssi tuotti ja ylläpiti käsityksiä sukupuolirooleista ja sukupuolittuneista teoista. Diskurssi tuotti osin pitkäaikaisiin stereotyyppeihin nojaavaa käsitystä naiseudesta ja yhdisti väkivaltaisen magian vahvasti naisiin. Toisaalta naisiin yhdistetty väkivaltainen magia koettiin yhteiskunnassa hyvin vaarallisena ja pelottavana ilmiönä. Tekemällä väkivaltaa magian keinoin naiset haastoivat sosiaalisen roolinsa heikompana sukupuolena ja olivat aktiivisia toimijoita feminiinisen sukupuolikategorian negatiivisella äärirajalla. Aiempaa tutkimusta seuraten käy ilmi, että normatiiviset sukupuoliroolit eivät olleet täysin liikkumattomia. Magian diskurssi näyttäytyy yhteisesti tuotettuna ja ylläpidettynä sosiaalisena prosessina, jossa naiset aktiivisina toimijoina haastoivat oletettuja sukupuolitettuja käytösmalleja. 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-02-21

Viittaaminen

Heinonen, W. (2024). Discourse of Magic and Female Violence in Swedish Provincial Laws Before 1350. Mirator, 23(2), 1–23. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mirator/article/view/129335