Kirjoituskutsu: Jälkikapitalismi-teemanumero

2022-04-11

Teemanumeron toimittajat: Anna Heikkinen, Anni Kangas, Mikko Poutanen, Anna Rajala, Tiina Vaittinen / Postcape-tutkimushanke

Kasvava ymmärrys nykyisen talousjärjestelmän rajallisuudesta ruokkii kiinnostusta jälki- tai postkapitalistisia tutkimussuuntauksia kohtaan.  Jälkikapitalismi on kehotus pohtia kapitalismin jälkeen tulevaa – sen jälkeistä – kuin myös sitä, ”miten tehdä kapitalismin jäljistä, jäljissä ja jäljillä jotakin muuta, jotakin vähemmän tuhoisaa” (Alhojärvi 2021).

Jälkikapitalismi voidaan ymmärtää esimerkiksi moninaisen talouden, työn jälkeisen yhteiskunnan tai autonomismin ja prefiguratiivisen politiikan puitteissa. Kapitalismin jälkeistä pohditaan myös kohtuutaloutta (engl. degrowth) koskevissa keskusteluissa.

Moninaisen talouden tutkimussuuntaus ammentaa J. K. Gibson-Grahamin (1996; 2006; 2019) tuotannosta. Se kritisoi sekä uusklassista taloustiedettä että sen marxilaista kritiikkiä siitä, että ne käsittelevät kapitalismia suljettuna järjestelmänä. Tässä yhteydessä jälkikapitalismi tarkoittaa kapitalosentrisen tai -keskeisen talousdiskurssin hegemonisen aseman horjuttamista. Huomio kiinnittyy olemassa olevaan talouden moninaisuuteen, jonka kapitalististen taloussuhteiden korostaminen talouspuheessa peittää. Esiin nousee moninaisia käytäntöjä, joiden kautta yhteisöt ja yksilöt turvaavat uusintamista ja tavoittelevat hyvinvointia.

Jälkikapitalismin käsite voi viitata myös työn ja niukkuuden jälkeiseen yhteiskuntaan. Siinä mekanisaatio ja automatisaatio yhdistettynä perustuloon ja universaalisti saatavilla olevin peruspalveluihin mahdollistaisi ”täysin autonomisoidun luksuskommunismin” (Bastani 2008). Työn ja pääoman välinen suhde ei tällaisessa järjestelmässä enää määrittäisi talousjärjestelmää. Sen sijaan tieteen, teknologian ja teollisuuden kehityksen ajatellaan tarjoavan askelmerkit kohti jälkikapitalistista yhteiskuntaa, joka rakentuu hierarkioiden sijasta erilaisille verkostoille (Srnicek ja Williams 2016).

Autonomismista ja prefiguratiivisesta politiikasta ammentavissa tarkasteluissa huomio puolestaan kiinnittyy käytäntöihin, joiden kautta itseorganisoituvat yhteiskunnalliset liikkeet haastavat kapitalismia (Holloway 2010). Jälkikapitalismi tarkoittaa tässä tutkimussuuntauksessa erityisesti mikropoliittisia taktiikoita ja yhteiskunnallisen uusintamisen käytäntöjä, joille on jo tilaa kapitalismin ajallisissa, paikallisissa ja institutionaalisissa raoissa.

Kohtuutaloutta (degrowth) kyseenalaistavat koskevat keskustelut kyseenalaistavat nekin talouskasvun välttämättömyyden, sen taustalla vaikuttavan hyödyntavoittelua maksivoivan ihmiskuvan sekä teknologisen edistyksen siivittämän idean vihreän kasvun ekologisesta kestävyydestä (Dengler ja Seebacher 2019; Latouche 2009). Kohtuutaloudella on vahva kytkös aktivistisiin ja yhteiskunnallisiin liikkeisiin, jotka tavoittelevat sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, hyvinvoinnin ja ekologisen muutoksen edistämistä järjestelmätasolla (Schmelzer ja Vetter 2019).

Kokoamme Poliittinen talous –lehdessä vuonna 2023 julkaistavaan teemanumeroon jälkikapitalismia erilaisista lähtökohdista lähestyviä artikkeleita tai muita kirjoituksia ja tuotoksia (esim. kirja-arvioita, lektioita, taiteellisia tuotoksia).

Teemanumeron tavoitteena on tuoda jälkikapitalismiin liittyviä moninaisia keskusteluja suomenkieliseen taloutta koskevaan keskusteluun ja edesauttaa jälkikapitalistisen tai jälkikapitalismia koskevan tutkimuksellisen terminologian kehittämistä ja kehittymistä (vrt. Gibson-Graham 2019). Tekstit voivat tarkastella esimerkiksi:

- talouden moninaisuutta omassa ajassamme, historiallisesti tai spekulatiivisesti

- mahdollisuuksia purkaa taloutta koskevaa vaihtoehdottomuutta

- ei-inhimillistä toimijuutta osana jälkikapitalistista taloutta koskevaa toimintaa, keskusteluja, teoretisointeja, analyysejä

- jälkikapitalistisia (tai kohtuutaloutta) koskevia utopioita tai dystopioita

- jälkikapitalismia (tai kohtuutaloutta) koskevien keskustelujen ja analytiikan ongelmakohtia, kuten eurosentrisyyttä

- perinteisen lineaarisen ja tekstikeskeisen tieteellisen esitystavan rajallisuutta jälkikapitalismia koskevissa keskusteluissa

- jälkikapitalismin erilaisia merkityksiä aiemmassa kotimaisessa ja kansainvälisessä kirjallisuudessa (ns. katsausartikkelit)

Lähetä ehdotuksesi keskiviikkoon 1.6.2022 mennessä verkkolomakkeella osoitteessa https://bit.ly/jalkikapitalismi.

 

Teemanumeron aikataulu

- Juttuideat 1.6.2022 (artikkeleista 300 sanan abstraktit, muista teksteistä ideat)

- Teemanumeroon hyväksyttyjen artikkelien käsikirjoitukset 1.11.2022

- Katsaukset, puheenvuorot, lektiot, kirja-arviot ym. 1.1.2023

 

Teemanumeron toimittaa Tampereen yliopiston Suomen Akatemian tutkimushanke Assembling Postcapitalist International Political Economy (POSTCAPE). Tutkimushanke pureutuu kapitalistiseen ja erityisesti jälkikapitalistiseen kansainväliseen poliittiseen talouteen.

 

Lähteet

Alhojärvi, T. (2021) For Postcapitalist Studies: Inheriting Futures of Space and Economy. Nordia, 50(2).

Bastani, A. (2018) Fully automated luxury communism. Lontoo: Verso.

Chatterton, P & Pusey, A (2020) Beyond capitalist enclosure, commodification and alienation: Postcapitalist praxis as commons, social production and useful doing. Progress in Human Geography, 44(1): 27–48. 

Dengler, C., Seebacher, L. M. (2019). What About the Global South? Towards a Feminist Decolonial Degrowth Approach. Ecological Economics 157, 246–252

Escobar, A. (2015). Degrowth, Postdevelopment, and transitions: a preliminary conversation. Sociol. Sci. 10, 451–462

Gibson-Graham, J. K. (1996) The end of capitalism (as we knew it). A feminist critique of political economy.Minneapolis: University of Minnesota Press.

Gibson-Graham, J. K. (2006) Postcapitalist politics. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Gibson-Graham, J.K. ym. (2019) Elävä talous. Yhteisen tulevaisuuden toimintaopas, Tampere: Vastapaino.

Holloway, J (2010) Crack capitalism. Lontoo: Pluto Press.

Kothari, A., Demaria, F., Acosta, A., (2014). Buen Vivir, degrowth and ecological Swaraj: alternatives to sustainable development and the green economy. Development 57, 362–375.

Latouche, Serge (2009). Farewell to Growth. Polity Press.

Schmelzer, M., Vetter, A. (2019). Degrowth/Postwachstum. Zur Einführung. Junius Verlag

Srnicek, N & Williams, A (2016) Inventing the future: Postcapitalism and a world without work. Lontoo: Verso.