Feministisempää poliittisen talouden tutkimusta

Kirjoittajat

  • Anna Elomäki Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Tampereen yliopisto
  • Hanna Ylöstalo Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.51810/pt.101636

Avainsanat:

feministinen poliittinen talous, hoivaava talous, sosiaalinen uusintaminen, epätasa-arvo, covid-19

Abstrakti

Taloustieteen, talouspolitiikan ja taloutta koskevan julkisen keskustelun tavoin myös poliittisen talouden tutkimus on Suomessa ollut varsin miehistä, eivätkä feministiset näkökulmat ole olleet sen keskiössä. Puheenvuorossaan Poliittinen talous -lehden uudet päätoimittajat Anna Elomäki ja Hanna Ylöstalo esittelevät feministisiä näkökulmia poliittisen talouden tutkimukseen. He tuovat esiin kaksi feministisen poliittisen talouden tutkimuksen erityistä kontribuutiota poliittisen talouden keskusteluun. Ensinnäkin, feministinen tutkimus on lisännyt ymmärrystä taloudesta paitsi poliittisena, myös sukupuolittuneena järjestelmänä. Toiseksi, feministinen tutkimus on haastanut talousteorialle ja talouspolitiikalle tyypillisen erottelun uusintavan ja tuottavan työn ja talouden välillä teoretisoimalla sosiaalista uusintamista ja hoivaavaa taloutta. Puheenvuorossa pohditaan myös feministisen poliittisen talouden näkökulmien selitysvoimaa käytännössä tarkastelemalla niiden avulla koronakriisiä. Koronakriisi on syventänyt sukupuolittunutta ja rodullistunutta epätasa-arvoa, lisännyt sosiaaliseen uusintamiseen kohdistuvia paineita ja vahvistanut finansialisoituneen kapitalismin ja 2010-luvun talouskurin tuottamaa sosiaalisen uusintamisen kriisiä.

Lähdeviitteet

Bahn, Kate, Cohen, Jennifer ja van der Meulen Rodgers, Yana. 2020. A Feminist Perspective on COVID-19 and the Value of Care Work Globally. Gender, Work and Organization, 27:5, 695–699. Feminist Frontiers Special Issue: Gendered Labor and Work, Even in Pandemic Times. https://doi.org/10.1111/gwao.12459 [Luettu 8.1.2021]
Bakker, Isabella. 1994. The Strategic Silence: Gender and Economic Policy. Lontoo: Zed Books.
Bakker, Isabella. 2007. Social Reproduction and the Constitution of a Gendered Political Economy. New Political Economy, 12:4, 541–556. http://doi.org/10.1080/13563460701661561
Bakker, Isabella, Elson, Diane ja Young, Brigitte (toim.). 2011. Questioning Financial Governance from a Feminist Perspective. Lontoo: Routledge.
Battacharya, Tithi (toim.). 2017. Social Reproduction Theory. Remapping Class, Centering Oppression. Lontoo: Pluto Press.
Collins, Caitlyn, Landivar, Liana Christin, Ruppanner, Leah ja Scarborough, William J. 2020. COVID-19 and the Gender Gap in Working Hours. Gender, Work and Organization, https://doi.org/10.1111/gwao.12506 [Luettu 8.1.2021]
Dedeoglu, Saniye. 2013. Patriarchy Reconsolidated. Women’s Work in Three Global Commodity Chains of Turkey’s Garment Industry. Teoksessa Wilma A. Dunaway (toim.), Gendered Commodity Chains. Seeing Women’s Work and Households in Global Production, Stanford: Stanford University Press, 105–118.
de Henau, Jerome, Himmelweit, Susan. Łapniewska, Zofia ja Perrons, Diane. 2016. Investing in the Care Economy: A Gender Analysis of Employment Stimulus in Seven OECD Countries. Report by the UK Women’s Budget Group for the International Trade Union Confederation. https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/care_economy_en.pdf [Luettu 8.1.2021]
de Henau, Jerome ja Himmelweit, Susan. 2020. A Care-Led Recovery from Coronavirus. The Case for Investment in Care as a Better Post-Pandemic Economic Stimulus than Investment in Construction. Women’s Budget Group, UK. https://wbg.org.uk/wp-content/uploads/2020/06/Care-led-recovery-final.pdf [Luettu 8.1.2021]
Elias Juanita ja Roberts, Adriana (toim.) 2018. Handbook on the International Political Economy of Gender. Aldershot: Edward Elgar.
Elomäki, Anna (tulossa) “It’s a Total No-No.” Strategic Silence about Gender in the European Parliament’s Economic Governance Policies. International Political Science Review.
Elomäki, Anna, Kantola, Johanna, Koivunen, Anu ja Ylöstalo, Hanna. 2016. Kamppailu tasa-arvosta: tunne, asiantuntijuus ja vastarinta strategisessa valtiossa. Sosiologia, 53:4, 377–395.
Elomäki, Anna ja Ylöstalo, Hanna (toim.). 2018. Tasa-arvoa talousarvioon – talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolitietoinen budjetointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisuja 58. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.
Elson Diane. 2017. Towards a Gender-aware Macroeconomic Framework, teoksessa Bargawi Hannah, Cozzi, Giovanni ja Himmelweit Susan (toim.): Economics and Austerity in Europe. Gendered Impacts and Sustainable Alternatives, Lontoo: Routledge, 15–26.
Federici, Silvia. 2004. Caliban and the Witch. Women, the Body and Primitive Accumulation. Brooklyn: Autonomedia.
Fraser, Nancy. 2016. Contradictions between Capital and Care. New Left Review, 100, 99–117.
Fraser, Nancy ja Jaeggi, Rahel. 2018. Capitalism: A Conversation in Critical Theory. Cambridge: Polity Press.
Gill Stephen ja Roberts, Adriana. 2011. Macroeconomic Governance, Gendered Inequality, and Global Crises. Teoksessa Brigitte Young, Isabella Bakker ja Elson Diana (toim.), Questioning Financial Governance from a Feminist Perspective, Abingdon Oxon: Routledge, 155–172.
Griffin, Penny. 2013. Gendering Global Finance. Crisis, Masculinity, and Responsibility, Men and Masculinities, 16:1, 9–34.
Hoppania, Hanna-Kaisa, Karsio, Olli, Näre, Lena, Olakivi, Antero, Sointu, Liina, Vaittinen, Tiina ja Zechner, Minna. 2017. Hoivan arvoiset: vaiva yhteiskunnan ytimessä. Helsinki: Gaudeamus.
Hoskyns, Catherine ja Rai, Shirin M. 2007. Recasting the Global Political Economy: Counting Women’s Unpaid Work. New Political Economy, 12:3, 297–317.
Johnston, Regan M., Mohammed, Anwar ja van der Linden, Clifton. 2020. Evidence of Exacerbated Gender Inequality in Child Care Obligations in Canada and Australia During the COVID-19 Pandemic. Politics & Gender, Cambridge Coronavirus Collection. https://doi.org/10.1017/S1743923X20000574 [Luettu 8.1.2021]
Klatzer, Elisabeth ja Rinaldi, Azzurra. 2020. Next Generation EU Leaves Women Behind. Gender Impact Assessment on the EC proposal for the #NextGenerationEU. https://alexandrageese.eu/wp-content/uploads/2020/07/Gender-Impact-Assessment-NextGenerationEU_Klatzer_Rinaldi_2020.pdf [Luettu 8.1.2021]
Leiblfinger, Michael, Prieler, Veronika, Schwiter, Karin, Steiner, Jennifer, Benazha, Aranka ja Lutz, Helma. 2020. Impact of the Covid-19 pandemic on live-in care workers in Germany, Austria and Switzerland. https://ltccovid.org/2020/05/14/impact-of-the-covid-19-pandemic-on-live-in-care-workers-in-germany-austria-and-switzerland/ [Luettu 8.1.2021]
Maury, Olivia, Krivonos, Daria, Seikkula, Minna ja Wide, Elisabeth. 2020. Vuosi, jolloin kaikki muuttui ja kaikki säilyi ennallaan. Elämää ylläpitävä työ ja voitontavoittelu Covid-19-pandemian aikana. Tiede & edistys https://tutkijaliitto.wordpress.com/2020/12/03/maury-krivonos-seikkula-wide/ [Luettu 8.1.2021]
O’Dwyer, Muireann. 2018. Making Sense of Austerity: The Gendered Ideas of European Economic Policy. Comparative European Politics, 16, 745–761.
Pearson, Ruth ja Elson, Diane. 2015. Transcending the Impact of the Financial Crisis in the United Kingdom: Towards Plan F - a Feminist Economic Strategy. Feminist Review, 109, 8-30.
Elisabeth Prügl. 2020. Untenable Dichotomies: De-gendering Political Economy. Review of International Political Economy, DOI: 10.1080/09692290.2020.1830834
Sara Stevano , Rosimina Ali & Merle Jamieson. 2020. Essential for What? A Global Social Reproduction View on the Re-organisation of Work during the COVID-19 Pandemic. Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du développement, DOI: 10.1080/02255189.2020.1834362.
Waring, Marion. 1988. If Women Counted. A New Feminist Economics. New York: Harper & Roy.
Women’s Budget Group (WBG). 2020. Crises Collide: Women and Covid-19. Examining Gender and Other Equality Issues during the Coronavirus Outbreak. WBG UK Policy Briefings, April 2020. https://wbg.org.uk/analysis/reports/crises-collide-women-and-covid-19/ [Luettu 8.1.2021]
Wöhl Stefanie. 2014. The State and Gender Relations in International Political Economy. A State-theoretical Approach to Varieties of Capitalism in Crisis. Capital & Class, 38:1, 87–99.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-01-12

Viittaaminen

Elomäki, Anna, ja Hanna Ylöstalo. 2021. ”Feministisempää poliittisen talouden tutkimusta ”. Poliittinen talous 8 (1). Helsinki. https://doi.org/10.51810/pt.101636.

Numero

Osasto

Katsausartikkelit ja keskustelupuheenvuorot