Median porilaisrepresentaatiot porilaisuuden kuvaajina

Kirjoittajat

  • Roni Hermo Tampereen yliopisto

Avainsanat:

sosiolingvistiikka, kulttuuriperintö, sisällönanalyysi, multimodaalisuus, lounaiset välimurteet, Pori, Porin murre

Abstrakti

Murrebuumin myötä monenlaiset murretta käyttävät sarjakuvasankarit ja sketsihahmot ovat muodostuneet lehtien ja television vakiokasvoiksi. Tällaisilla hahmoilla on suuri vaikutus ihmisten murretta ja murteenpuhujia koskeviin asenteisiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin selvittää, millaista kuvaa Porista, porilaisuudesta ja porilaisesta kielenkäytöstä erilaiset median representaatiot rakentavat ja millaisia tekijöidensä metapragmaattisia kommentteja representaatiot porilaisuudesta ovat. Aineistona ovat pilapiirtäjä Pieruperseen porilaispiirrokset, Porilaine-lehden piirrohahmo Mäkynen, Putous-tv-sarjan sketsihahmo Salme Pasi sekä Pulkkinen-sketsisarjan hahmo Porilainen taparikollinen. Analyysimenetelminä ovat sisällönanalyysi ja multimodaalinen diskurssianalyysi.

Tutkimuksen tulos on, että porilaiset, Porin murretta käyttävät hahmot esitetään aineistossa kuudella tavalla: muutosvastaisina, nurkkakuntaisina, viinaan menevinä, väkivaltaisina, suorapuheisina ja töykeinä sekä hiljaisina. Näin ollen representaatiot rakentavat ja toistavat porilaisiin ja Porin murteeseen aiemminkin liitettyjä ominaisuuksia. Ominaisuudet ovat pääosin negatiivisia ja yhdistyvät myös yleisesti suomalaisuuteen liitettyjen negatiivisten ominaisuuksien kanssa. Näitä ominaisuuksia ilmennetään ennen kaikkea representaatioissa esiintyvien hahmojen puheen sisällön mutta lisäksi myös visuaalisten elementtien avulla. Ominaisuudet muodostavat porilaisdiskurssin, joka yhdessä Porin murteen käytön kanssa toimii porilaisuuden sosiaalisena indeksinä.

Porilaisrepresentaatiot ovat tekijöidensä metapragmaattisia kommentteja siitä, millaista porilaisuus ja porilaisdiskurssi heistä on. Näiden kommenttien kautta porilaisuuteen ja Porin murteeseen liitetyt ominaisuudet elävät ja siirtyvät eteenpäin ihmisten mielissä paitsi porilaisuuden sosiaalisina indekseinä myös kulttuuriperintönä. Suuren yleisön keskuudessa tunnetut porilaisrepresentaatiot voidaankin nähdä kulttuuriperinnön aloitteentekijöinä, jotka osaltaan vaikuttavat suuresti siihen, millainen kuva Porin murteesta ja porilaisista ihmisille muodostuu. Median vaikutus ihmisten murreasenteisiin on kaiken kaikkiaan merkittävä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-12-08

Viittaaminen

Hermo, R. (2022). Median porilaisrepresentaatiot porilaisuuden kuvaajina. Sananjalka, 64(64). https://doi.org/10.30673/sja.115598